No.05 Số nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau? - Brain out - Game IQ hay cho bé


No.05
Số nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau?
Kiểm tra
You win
IQ lên mấy bậc rồi phải không
Màn tiếp

Nhận xét