Trang 1/2 - Mã đề thi 01 SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO GIA LAI TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN CỪ ĐỀ KIỂM TRA HÌNH HỌC 11 – CHƯƠNG 2, 3 NĂM HỌC: 2017 - 2018 Thời gian làm bài: 45 phút Mã đề thi 01 (Học sinh không được sử dụng tài liệu) Họ, tên học sinh:..................................................................... Lớp: ............................. I. TRẮC NGHIỆM: (7điểm) Câu 1: Cho tứ diện ABCD, biết ABC và BCD là hai tam giác cân có chung cạnh đáy BC. Gọi I là trung điểm của cạnh BC. Khẳng định nào đúng trong các khẳng định sau ? A. AC ADI    . B. BC ADI / / . C. AB ADI   . D. BC ADI   . Câu 2: Cho hình chóp S.ABC có SA    ABC và H là hình chiếu vuông góc của S lên BC. Hãy chọn khẳng định đúng A. BC  AB B. BC  SC C. BC  AH D. BC  AC Câu 3: Cho hình chóp S ABCD . có đáy là hình bình hành. Giao tuyến của SAB và SCDlà: A. Đường thẳng qua S và song song với AD . B. Đường SO với O là tâm hình bình hành. C. Đường thẳng qua S và song song với CD . D. Đường thẳng qua S và cắt AB . Câu 4: Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng? A. Nếu hai mặt phẳng P và Q lần lượt chứa hai đường thẳng song song thì song song với nhau. B. Hai mặt phẳng phân biệt không song song thì cắt nhau. C. Hai mặt phẳng cùng song song với một đường thẳng thì song song với nhau. D. Nếu hai mặt phẳng song song thì mọi đường thẳng nằm trên mặt phẳng này đều song song với mọi đường thẳng nằm trên mặt phẳng kia. Câu 5: Cho hình hộp ABCD.EFGH. Các vectơ có điểm đầu và điểm cuối là các đỉnh của hình hộp và bằng vectơ AB  là: A. DC HG EF ; ;    . B. DC HG FE ; ;    . C. CD HG EF ; ;    . D. DC GH EF ; ;    . Câu 6: Qua điểm O cho trước, có bao nhiêu mặt phẳng vuông góc với đường thẳng  cho trước? A. Vô số B. 1 C. 2 D. 3 Câu 7: Hình nào sau đây không là hình lăng trụ đứng A. Hình lập phương B. Lăng trụ tam giác đều C. Hình hộp D. Hình hộp chữ nhật Câu 8: Cho hình lập phương ABCD.ABCD . Góc giữa 2 đường thẳng AC và AB bằng A. 0 30 B. 0 90 C. 0 60 D. 0 45 Câu 9: Cho hình lăng trụ tam giác ABC A B C .  . Gọi I J, lần lượt là trọng tâm của các tam giác ABC và A B C . Thiết diện tạo bởi mặt phẳng   AIJ với hình lăng trụ đã cho là: A. Hình thang. B. Hình bình hành. C. Tam giác vuông. D. Tam giác cân. Câu 10: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B, AB=BC=a và SA    ABC . Góc giữa SC và mặt phẳng (ABC) bằng 450. Tính SA? Trang 2/2 - Mã đề thi 01 A. a B. a 3 C. 2a D. a 2 Câu 11: Tìm mệnh đề sai trong mệnh đề sau: A. Một hình bình hành có thể là hình chiếu song song của một hình thang nào đó B. Một hình bình hành có thể xem là hình chiếu song song của một hình vuông nào đó C. Một tam giác có thể là hình chiếu song song của tam giác đều nào đó D. Một đoạn thẳng có thể là hình chiếu song song của tam giác nào đó Câu 12: Cho hình chóp S ABCD . có đáy ABCD là hình chữ nhật, SA vuông góc với đáy. Góc giữa hai mặt phẳng   SBC và  ABCD là góc A. SBA  B. SAB  C. ASB D. SCA  Câu 13: Trong các mệnh đề sau đây, tìm mệnh đề đúng? A. Nếu mp    song song với mp    và đường thẳng a     , đường thẳng b     thì a song song với b . B. Nếu đường thẳng a song song với mp    và đường thẳng b song song với    thì a song song với b . C. Nếu đường thẳng a song song với đường thẳng b và a     , b     thì    song song    . D. Nếu mp    song song với mp    và đường thẳng a     thì a song song với    . Câu 14: Cho tứ diện SABC có tam giác ABC vuông tại B và SA    ABC . Hỏi tứ diện SABC có mấy mặt là tam giác vuông? A. 4 B. 1 C. 2 D. 3 II. TỰ LUẬN: (3điểm) Cho hình chóp S.ABCD đáy là hình vuông cạnh a, SA  (ABCD) a. CMR: BC (SAB) b. CMR: (SAC) (SBD) c. Gọi I, K lần lượt là hình chiếu vuông góc của A lên SB, SD. CMR: SC IK. d. Biết góc tạo bởi SC và (ABCD) là 0 60 . Tính SA. Từ đó tính góc giữa hai mặt phẳng (SBD) và (ABCD). ----------- HẾT ----------