1. HTML5 Canvas là gì?

Canvas là một thẻ HTML5 tương tự như những thẻ HTML khác, tuy nhiên có một sự khác biệt rõ rệt nhât là nội dung của Canvas lại được xây dựng từ Javascript. Để sử dụng Canvas thì bạn phải đặt thẻ <canvas></canvas> tại vị trí muốn hiển thị, sau đó sử dụng các API mà HTML5 cung cấp dùng để thao tác với các đối tượng bên trong Canvas (line, circle, ...).


Khi sử dụng Canvas bạn phải hiểu được sự khác biệt giữa các phần tử của Canvas và nội dung của nó. Phần tử Canvas chỉ là một thẻ HTML thông thường nhung nội dung của nó là một tập hợp các đối tượng tạo nên một Graphic.

Lúc hiển thị lên trình duyệt thì Canvas sẽ hiển thị ở dạng hình ảnh png.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
<canvas id="myCanvas" width="578" height="200"></canvas>
<script>
    // Lấy thẻ HTML Canvas
    var canvas = document.getElementById('myCanvas');
 
    // Vẽ ở mô hình 2D
    var context = canvas.getContext('2d');
 
    // Thiết lập font chữ và màu
    context.font = '40pt Calibri';
    context.fillStyle = 'blue';
 
    // vẽ một đoạn text tại vị trí 150px 100px
    context.fillText('Hello World!', 150, 100);
</script>


Chạy lên bạn sẽ thấy một dòng chữ "Hello World!", bạn hãy thử bôi đen nó xem có được không nhé? Hoàn toàn không được bởi vì nó là một Object hiển thị như hình ảnh nên bạn chỉ có lưu lại dưới dạng file png chứ không phải là một đoạn text nữa.