I. Mở DOS trên Windows
Cách 1 : 
+ Mở menu Windows 
+ Nhấn chữ cmd
+ Click chuột chọn Command Prompt
Cách 2: 
  + Nhấn Control + R mở cửa sổ Run
  + Nhấn chữ cmd và enter
Cách 3 
  + Đến thư mục .... (cập nhật sau)


Kết quả ,trên màn hình máy tính cửa số DOS sẽ xuất hiện dấu đợi lệnh (prompt) có dạng:
C:\>_ hoặc A:\>_ + C hoặc A là tên của ổ đĩa làm việc: C khi khởi động từ đĩa cứng và A là từ đĩa mềm. 
+ Bộ ký tự :\> là qui ước dấu đợi lệnh của DOS, qui ước này có thể thay đổi.
+ Ðiểm nháy sáng _ gọi là con trỏ (cursor) cho ta biết điểm làm việc hiện tại trên màn hình. Các ký tự gõ trên bàn phím sẽ hiện ra tại vị trí con trỏ.