Hello World - Khởi động với ứng dụng Scratch đầu tiên

Bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau hoàn thiện ứng dụng Hello World nhé. 
- Đầu tiên, bạn chọn nhóm lệnh Events, chọn lệnh  và kéo thả lệnh này sang cửa sổ lệnh. Đây là sự kiện người dùng click chọn vào lá cờ xanh trên sân khấu và chúng ta muốn khi đó là bắt đầu chương trình. 
 


 
- Sau đó, chúng ta kéo thả và điều chỉnh một đoạn chương trình gồm các lệnh sau:
 
 
- Bây giờ, chúng ta đã có một ứng dụng hoàn chỉnh trên Scratch và để chạy thực hiên ứng dụng, người dùng sẽ nhấp biểu tượng lá cờ xanh. Khi chạy chương trình, nhân vật của chúng ta sẽ nói ‘Hello World!’ trong 2 giây, nói ‘My name is Cat.’ trong 2 giây, nói ‘I can run fast!’ trong 2 giây, sau đó sẽ di chuyển về phía trước 100 bước.
 
Kết luận:
- Chúng ta sẽ điều khiển các đối tượng bằng các lệnh trong cửa sổ lệnh. 
- Các lệnh được kéo thả từ khung điều khiển, không phải viết từng lệnh trên màn hình. 
- Nhóm các lệnh gắn liền nhau tạo thành 1 đoạn chương trình. Khi chạy các lệnh sẽ lần lượt chạy từ trên xuống dưới.  
- Để chạy ứng dụng, chúng ta nhấp lên hình có hình lá cờ xanh. Nhấp hình tròn đỏ sẽ dừng ứng dụng đang chạy. 
- Có thể phóng to cửa sổ chạy bằng cách nháy vào nút  góc phải trên màn hình.