TRƢỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN ĐỀ KIỂM TRA CHƢƠNG V ĐẠI SỐ 10 (Thời gian làm bài 45 phút) A. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC BAN(7 điểm) Bài 1(3,5điểm) : Tiến hành một cuộc thăm dò về số cân nặng của mỗi học sinh nữ lớp 10 trường THPT A, người điều tra chọn ngẫu nhiên 30 học sinh nữ lớp 10 và đề nghị các em cho biết số cân nặng của mình . Kết quả thu được ghi lại trong bảng sau (đơn vị là kg): 43 50 43 48 45 40 38 48 45 50 43 45 48 43 38 40 43 48 40 43 45 43 50 40 50 43 45 50 43 45 a. Dấu hiệu và đơn vị điều tra ở đây là gì? Kích thước mẫu là bao nhiêu ? b. Lập bảng phân bố tần số và tần suất (chính xác đến hàng phần trăm). c. Tính số trung bình ; số trung vị và mốt . Bài 2 (2,5 điểm) : Điểm kiểm tra môn toán của hai học sinh An và Bình được ghi lại như sau : An 9 8 4 10 3 10 9 7 Bình 6 7 9 5 7 8 9 9 a. Tính điểm trung bình của mỗi học sinh . b. Tính phương sai và độ lệch chuẩn về điểm của mỗi học sinh (chính xác đến hàng phần trăm). c. Học sinh nào có kết quả ổn định hơn? Vì sao ? Bài 3 (1 điểm) : Một mẫu số liệu có kích thước mẫu N và có bảng phân bố tần suất như sau : Giá trị(x) 0 1 2 3 4 Tần suất ( % ) 12,5 6,25 25 50 6,25 Tìm giá trị nhỏ nhất có thể có của kích thước mẫu N. B. PHẦN DÀNH RIÊNG CHO TỪNG BAN (3 điểm) : I . Ban khoa học tự nhiên : Bài 4 (3 điểm) : Kết quả bài kiểm tra môn toán của 36 học sinh được cho trong mẫu số liệu sau : 2 4 6 7,5 8,5 7 9,5 5 6,5 3 7 5,5 6,5 7 7,5 5,5 7 2,5 7,5 8,5 6 7 1,5 9 6 7,5 1 6,5 6 7 9 7,5 6 8 7 6,5 a. Lập bảng phân bố tần số và tần suất ghép lớp (chính xác đến hàng phần mười) sử dụng 5 lớp sau : [0 ;2) ; [2 ; 4) ; [4 ; 6) ; [6 ; 8) ; [8; 10). b. Vẽ biểu đồ tần số hình cột và biểu đồ tần suất hình quạt thể hiện bảng phân bố ở câu a . II. Ban cơ bản A + D: Bài 4 (3 điểm): Kết quả bài kiểm tra môn toán của 24 học sinh được cho trong mẫu số liệu sau : 2 4 6 7,5 8,5 9 4,5 5 8,5 3 7 5,5 6,5 7 7,5 5,5 7 2,5 9,5 7 6 8 5,5 7 a. Lập bảng phân bố tần số và tần suất ghép lớp (chính xác đến hàng phần mười) sử dụng 4 lớp sau: [2;4) , [4;6) , [6;8) , [8;10). b. Vẽ biểu đồ tần số hình cột và biểu đồ tần suất hình quạt thể hiện bảng phân bố ở câu a.  Hết 