PHÒNG GD&ĐT TRIỆU PHONG

          TRƯỜNG PTCS TRẤM Đề kiểm tra học kỳ II năm học 2019-2020

Môn: Vật lí lớp 6

Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian giao đề)


Câu 1: Hãy cho biết nhiệt độ sau đây theo nhiệt giai Xenniut là bao nhiêu? (2đ)

a. Nhiệt độ của nước đá đang tan 

b. Nhiệt độ của nước đang sôi 

c. Nhiệt độ của cơ thể người 

d. - 200C gọi là......


Câu 2: Điền từ thích hợp vào chổ trống? (1,5đ)

a/ Quá trình chuyển từ thể rắn sang thể lỏng...................................

b/ Quá trình chuyển từ thể................. sang thể............... gọi là sự bay hơi


Câu 3: Các chất khác nhau có nóng chảy và đông đặc ở cùng một nhiệt độ xác định không? Nhiệt độ này gọi là gì? (1,5đ)


Câu 4:  Hãy giải thích sự tạo thành giọt nước đọng trên lá cây vào ban đêm? 1,5đ)


Câu 5: Hãy cho biết tốc độ bay hơi của chất lỏng phụ thuộc vào những yếu tố nào?(1,5đ)


Câu 6: Tại sao trên đường ray xe lửa người ta phải để cách nhau một khe hở nhỏ? (2đ)


HẾT