ĐỀ SỐ 7 Câu 1. (1điểm) Trong các số: 3; -5; 6; 4; -12; -9; 0 hãy cho biết a) Những số nào là số nguyên âm? b) Những số nào là số nguyên dương? Câu 2. (2điểm) a) Tìm số đối của mỗi số sau: -9; 0; 1 b) Tính giá trị của: 0 ; 9 ; 7 . c) Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự tăng dần: 3; -5; 6; -12; -9; 0. Câu 4. (3điểm) Thực hiện phép tính (tính nhanh nếu có thể) a) (-95)+(-105) b) 38+(-85) c) 27.( -17) + (-17).73 d) 512.(2-128) -128.(-512) Câu 5. (2điểm) Tìm số nguyên x, biết a) 2x- 9= -8- 9 b) 3. x 1  27 Câu 6. (2điểm) a) Tìm các ước của 6 (trong tập hợp số nguyên) b) Tìm số nguyên n sao cho 2n -1 là bội của n + 3 ĐÁP ÁN CÂU NỘI DUNG ĐIỂM Câu 1. (1đ) Trong các số: 3; -5; 6; 4; -12; -9; 0 hãy cho biết a) Những số nguyên âm là -5;-9;-12 b) Những số nguyên dương là 3;6;4 0,5 0,5 Câu 2. (1đ) a) Số đối của mỗi số sau: -9; 0; 1 là 9; 0; -1 b) Giá trị của: 0  0; 9  9; 7  7 . 0,5 0,5 Câu 3. (1đ) Các số nguyên theo thứ tự tăng dần là: -12; -9; -5; 0; 3; 6 1,0 Câu4. ( 3đ) Thực hiện phép tính cộng a) (-95) + (-105) = - 200 b) 38 + (-85) = - 47 c) 27.( -17) + (-17).73 = (– 17).(27 + 73) = (-17).100 = - 1700 d) 512.(2-128) -128.(-512) = 512.2 – 512.128 + 128.512 = 1024 0,5 0,5 1,0 1,0 Câu 5. (2đ) Tìm x, biết a) 2x- 9= -8- 9 2x = - 17 + 9 x = 4 b) 3. x 1  27  x 1  9  1 9 1 9 x x          10 8 x x       Vậy x = 10 hoặc x = -8 0,5 0,5 0,5 0,5 Câu 6. (2đ) a) Các ước của 6 (trong tập hợp số nguyên)là 1; -1; 2; -2; 3; -3; 6; -6 b) 2n +1 là bội của n – 3 nghĩa là 2n +1  n – 3  2(n – 3) + 7 n – 3 nên 7 n - 3 Suy ra n-3  Ư(7). Ta có Ư(7) =  1; -1; 7; -7  Vậy n =