ĐỀ SỐ 6 I- TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN : (4 điểm) Hãy khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất. Câu 1. Tính: 20 + (- 12) kết quả là: A. 8 B. (–8) C. (–32) D. 32 Câu 2. Tính: –16 – 12 kết quả là: A. 28 B. (- 4) C. 4 D. (–28) Câu 3. Tính: (–4).(–25) kết quả là: A. 29 B. (–29) C. 100 D. (–100) Câu 4. Tập các ước của - 12 là : A. {-1; -2; -3; -4 : -6 : -12} B. {1; 2; 3 ; 4; 6 ; 12} C. {1; 2; 3 ;4; 6;12 ;-1;-2;-3 ;-4; -6 ;12} D. {1; 2; 3 ;4; 6 ;12; 0; -1; -2; -3 ;-4;-6;-12} Câu 5. kết luận nào sau đây là đúng Kí hiệu Z + , Z - thứ tự là tập hợp các số nguyên dương, nguyên âm với a  Z khi đó A. a  N  a  Z + B. a  Z + a  N C. a  Z + x Z - D. a Z + a  N Câu 6. |x| = 5 thì giá trị của x là: A. 5 B. 5 hoặc -5 C. -5 D. Không có giá trị nào. Câu 7. Nếu a.b < 0 thì: A. a, b cùng dấu B. a > b C. a, b khác dấu. D. a < b Câu 8. Điền từ thích hợp vào chỗ chấm để hoàn thành câu sau: Khi bỏ dấu ngoặc đằng trước có dấu “- ” thì ta phải.........................tất cả số hạng trong dấu ngoặc, dấu............... thành dấu...............và dấu ................ thành dấu................. II- TỰ LUẬN : (6 điểm) Bài 1: (3 điểm) Thực hiện phép tính ( Tính nhanh nếu có thể) a) 25.(–8).4.(–3) b) 4.(–5) 2 + 2.(–5) – 20 c) 35.(14 –10) – 14.(35 –10) Bài 2: (2 điểm) Tìm xZ , biết: a) 9 – (12 – x) = 11 b) x  5  8 Bài 3: (1 điểm) Tìm số nguyên x sao cho 2x – 1 là bội của x + 5