. THCS NGUYỄN THỊ ĐỊNH Năm học : 2017-2018 Câu 1: ( 3 đ) Thực hiện phép tính : a) 3 2 1 1 1 4. 2. 3. 1 2 2 2       − − − + − +             c) 3 1 2 2 .3 1 3 3     − + −   b) 2 3 4 8 5 : 24 25 3 7 21 21     − + −         d) 2 0 1 1 100 36 3 2018     − − − + −         Câu 2: ( 2 đ) Tìm x biết : a) 2 2 5 3 x − = b) 1 3 1 4 5 8 − + =x c) 60 15 x x − = − Câu 3 : (1,5 đ) Tìm x,y,z biết rằng : a) à 2 2 84 3 4 5 x y z = = + + = v x y z b) Cho biết 56 công nhân xây xong ngôi nhà hết 120 ngày. Hỏi 140 công nhân xây xong ngôi nhà đó hết bao nhiêu ngày ? (giả sử năng suất làm việc của mỗi công nhân là như nhau) Câu 4 : (0,5 đ) Mẹ của bạn Hoa gửi 50 000 000 đồng vào ngân hang loại tiết kiệm định kì một năm. Biết rằng sau một năm mẹ bạn Hoa nhận được số tiền là 53 500 000 đồng. Em hãy tính xem mẹ bạn Hoa đã gửi với lã suất bao nhiêu một năm. Câu 5 : (3 đ ) Cho  ABC , trên tia đối của tia AB lấy điểm D cao cho AB=AD . Trên tia đối của tia AC lấy điểm E sao cho AC =AE. a) CM :  ABC =  ADE b) CM :  ABE =  ADC c) CM : ED // CB ;EB // CD. d) Trên cạnh BC lấy điểm M, Trên cạnh DE lấy điểm N sao cho BM = DN. Chứng minh : M, A, N thẳng hàng. - Hết