PHÒNG GD&ĐT QUẬN BẮC TỪ LIÊM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II TRƯỜNG THCS XUÂN ĐỈNH MÔN TOÁN 6 ĐỀ CHÍNH THỨC Năm học 2019 - 2020 Bài 1 (2,5 điểm). Thực hiện phép tính (tính hợp lý nếu có thể): a) 1 1 7 10 2 5   b) 5 5 4 7 2 1 9 9 7         c) 6 8 6 9 5 . . 11 17 11 17 11    d) 2 2 6 . 25% 0,7 : 3 5 5   Bài 2 (2,5 điểm). Tìm x, biết a) 2 5 1 3 6 x   b) 1 5 3 2 x   c) 4 1 7 : 5 2 10 x    d) 5 1 13 12 4 18 x x    Bài 3 (2 điểm). Một người mang ra chợ bán 120 quả trứng, có ba người mua hết chỗ trứng. Người thứ nhất mua 1 3 tổng số trứng, người thứ hai mua 3 4 số quả trứng còn lại. a) Hỏi ba người, mỗi người mua bao nhiêu quả trứng b) Số trứng bán cho người thứ hai bằng bao nhiêu phần trăm tổng số trứng. Bài 4 (2,5 điểm) Trên cùng nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Om, On sao cho 70o xOm  và 35o xOn  . a) Tính số đo mOn b) Chứng tỏ rằng: Tia On là tia phân giác của góc xOm c) Vẽ tia Oy là tia đối của tia Ox. Tính số đo yOn d) Trên cùng một nửa mặt phằng bờ chứa tia Ox không chứa tia Om, vẽ tia Oz sao cho 55o xOz  . Chứng tỏ zOn là góc vuông. Bài 5 (0,5 điểm). Chứng tỏ rằng: 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 ... 1 3 6 10 15 253 5                            -------------------- HẾT --------------------