MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II
Môn : Toán
                                                                          Lớp : 1A
Năm học: 2019 - 2020
Mạch kiến thức, kỹ năng
(từ tuần 19 đến tuần 35) Số câu và số điểm Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng

 TN     TL
 KQ       
TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL

SỐ HỌC:
- Đọc, viết, so sánh, thứ tự các số trong phạm  vi 100.
- Cộng trừ (không nhớ) các số trong phạm vi 100. Số câu 2 1 1 1 4 1
Số điểm 2 1 1 1 4 1
ĐẠI LƯỢNG:
- Các phép tính với số đo đại lượng Số câu 1 1 1 1
Số điểm 1 1 1 1
HÌNH HỌC
- Vẽ hình đơn giản Số câu 1 1
Số điểm 1 1
GIẢI TOÁN
- Giải toán có lời văn liên quan đến phép tính cộng hoặc trừ (không nhớ) trong phạm vi 100 Số câu 1 1 1 1
Số điểm 1 1 1 1
Tổng Số câu 3 1 1 2 1 1 1 6 4
Số điểm 3 1 1 2 1 1 1 6 4


                                                  PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KÌ LẦN II - Lớp 1
                                                           Môn: Toán
                                                                Năm học: 2019 – 2020
                                                                (Thời gian làm bài: 40 phút)
Họ và tên:………………………..Lớp………Trường tiểu học ……………….
Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:
Câu 1:  (M1 – 1 điểm)
a) Số lớn nhất trong các số: 54, 45, 87,91 là:
   A. 87                    B. 54                        C. 91                        D. 45
b) Các số 58, 71, 49, 85 được xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là:
  A. 58, 71, 49, 85         B. 49, 58, 71,85           C.85, 71, 58, 49           D.85, 71, 49, 58
  c) Số “sáu mươi ba” viết là: 
   A. 603                     B. 306                   C. 63                  D. 36
d) Số 56 gồm:
   A. 5 chục                 B. 6 đơn vị            C.6 chục và 5 đơn vị     D.5 chục và 6 đơn vị
Câu 2:  (M3 – 1 điểm)
a) Kết quả của phép cộng 5 chục với 32 là: 
   A. 73                  B. 28                      C. 37                        D. 82
b) Lấy số lớn nhất có hai chữ số trừ đi 55 được kết quả là:
    A. 99                  B.44                    C. 90                       D.45
Câu 3: (M1 – 1điểm)
Lan có 17 quả bóng bay màu xanh và 10 quả bóng bay màu đỏ. Hỏi Lan có tất cả bao nhiêu quả bóng bay?
   A. 17 quả          B.27 quả          C. 72 quả             D. 27
Câu 4:  Nối mỗi phép tính với kết quả đúng (M1 – 1 điểm)

Câu 5: (M2 – 1 điểm)
Đúng ghi đ, sai ghi s:
a) Một tuần lễ có 7 ngày                                c) Một tuần lễ em đi học 7 ngày
b) a) 62cm – 32cm + 47cm = 77cm               d) 32cm + 6cm – 25cm = 13            
Câu 6: Điền số thích hợp vào chỗ chấm (M4 - 1 điểm)
             16 + …… = 23 + 35                   23 + 16 - ………. = 15              
Câu 7:  Đặt tính rồi tính ( M1 - 1 điểm)
           42 + 37                64 + 5                 85 -  80            69 - 9
…………………………………………………………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………………………………………………...…
…………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
Câu 8: (M2 – 1 điểm)
                   
                     13 + 25        40                34 + 42        42 + 34      
                      89 – 77          11                   97 – 25         86 - 13

Câu 9: (M3 - 1 điểm) 
 Một đàn gà có 88 con trong đó có 3chục con gà trống. Hỏi đàn gà đó có bao nhiêu con gà mái ?
Bài giải
………………………………………………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………………………………………….……...…
…………………………………………………………………………………………………………………………..…..………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Câu 10: (M2 – 1 điểm)
  Nối các điểm để có 
a) 1 hình vuông và 1 hình tam giác                b) 2 hình vuông và 2 hình tam giácHƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, CHO ĐIỂM
Môn: Toán
Năm học: 2018 - 2019
Thời gian: 40 phút
         Câu 1: ( 1 điểm) HS khoanh mỗi phần cho 0,25 điểm
              a) đáp án  C. 91      b) đáp án  C      c) đáp án  C. 63    d) đáp án  D. 5chục và 6 đơn vị      
Câu 2: ( 1 điểm) 
              a)HS khoanh vào đáp án  D.82,  cho 0,5 điểm  
              b)HS khoanh vào đáp án  B.44 cho 0,5 điểm  
           Câu 3: (1 điểm)
HS khoanh vào đáp án B.27 quả cho 1 điểm  
Câu 4: ( 1 điểm) 
 HS nối mỗi phép tính với kết quả đúng cho 0,2 điểm
           Câu 5: ( 1 điểm) 
           HS điền đúng mỗi phần cho 0,25 điểm
a) đ                                   b) đ                           c) s                         d) s                                   
Câu 6: ( 1 điểm) 
HS điền đúng mỗi phần cho 0,5 điểm
Câu 7: ( 1 điểm)  
HS đặt tính và tính  đúng mỗi phép tính cho 0,25 điểm)
Câu 8: (1 điểm)
HS điền đúng dấu >; <; = vào mỗi ô trống  0,25 điểm
Câu 9: (1 điểm)
HS biết đổi 3 chục = 30 và viết đúng lời giải cho 0,25 điểm
HS viết đúng phép tính cho 0,5 điểm
HS viết đúng đáp số cho 0,25 điểm
Câu 10: (1 điểm) 
HS vẽ đúng mỗi phần cho 0,5 điểm

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỌC HIỂU CUỐI KÌ II
Môn : Tiếng Việt
Năm học: 2019 – 2020
Lớp : 1A


Mạch kiến thức, kĩ năng Số câu, số điểm Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng
Kiến thức Số câu 2 2 1 0 05
Số điểm 1 1 1 0 03
Đọc hiểu văn bản Số câu 2 2 1 0 05
Số điểm 1 1 1 0 03
Tổng Số câu 4 4 2 0 10
Số điểm 2 2 2 0 06