ĐỀ THI MÔN TOÁN LỚP 5 HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2019-2020 - ĐỀ SỐ 1
ĐỀ THI HỌC KÌ 2 LỚP 5 MÔN TOÁN - ĐỀ SỐ 1
Bài 1: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất:
a.  Hỗn số  
5
1
5
    chuyển thành số thập phân là: 
A. 5,02                           B. 5,15                         C. 5,2                         D. 5, 26
b. Giá trị của chữ số 5 trong số 63,539 là:
A. 500                      B. 5
10
                          C.  
5
100
                              D. 
5
1000  
c. Số lớn nhất trong các số: 9,85; 9,58; 98,5; 8,95 là:
A. 9,85                         B. 9,58                         C. 98,5                             D. 8,95 

d. Phân số 
45
100
  viết dưới dạng số thập phân là:

A. 0,45                          B. 4,5                         C.  0,045                          D. 450

Bài 2.  Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

a. 9km 78m = ……………..m                    

b.  5m² 64dm² = .......... .dm²    

c. 5 kg 23 g = …………….kg                   

d.  231 ha = ……………. km²

Bài 3. Điền dấu (
>
;
<
;
=
) thích hợp vào chỗ chấm.
a. 32,10.............320
b. 5,05 ..............5,050 
c. 45,1 ............. 45,098   
d. 79,12............32,98

Bài 4: Đặt tính rồi tính.
a. 35,124 + 24,682
b. 17,42 – 8,624 
c. 12,5 × 2,3    
d. 19,72: 5,8

Bài 5. Lớp 5B có 32 học sinh, trong đó số học sinh 10 tuổi chiếm 75%, còn lại là học sinh 11 tuổi. Tính số học sinh 11 tuổi của lớp học đó.
Bài 6. Một tấm bìa hình chữ nhật có chiều dài 6,5 dm, chiều rộng kém chiều dài 2,25dm. Tính diện tích tấm bìa hình chữ nhật đó? 
Bài 7. Tính bằng cách thuận tiện nhất.    
a. 4,7 × 5,5 – 4,7 × 4,5
b. 23,5 × 4,6 + 23,5 × 5,4 

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ 2 LỚP 5 MÔN TOÁN ĐỀ SỐ 1
Bài 1:

a) C;                               b) B ;                               c) C;                              d) A; 
   
Bài 2: