ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II (ĐỀ 02) Môn: Toán 6 Thời gian làm bài: 90 phút I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm) Chọn chữ cái đứng trước đáp án đúng: Câu 1. Khi rút gọn phân số 2 4 3.2 4   ta được kết quả là: A. 5 2 B. 11 2 C. 5 2  D. 6 Đáp án: C Câu 2. Hai phân x 12  và 5 6 bằng nhau khi: A. x 5 B. x 5   C. x 10  D. x 10   Đáp án: D Câu 3. Cho biết   12x 0. Giá trị thích hợp của x có thể là: A. x 2   B. x 2  C. x 1   D. x 0  Đáp án: B Câu 4. Hai góc xOy  và zOy  là hai góc kề bù và   0 xOy zOy 80   ta có: A. xOy 120 ;zOy 40    0 0  B. xOy 110 ;zOy 30    0 0  C. xOy 140 ;zOy 60    0 0  D. xOy 130 ;zOy 50    0 0  Đáp án: D II. PHẦN TỰ LUẬN (8,0 điểm) Bài 1. (2,0 điểm) Thực hiện phép tính (tính nhanh nếu có thể) a) 2 4.(13 16) (3 5).( 3)     b) 2 7 11 7 5 11 10 11       c) 1 2 1 2 2 3 6 5      d) 4 6 5 4 3 .4 3 3 .5 10.3   Bài 2. (2,0 điểm) Tìm x, biết: www.mathx.vn Toán lớp 6 Học toán online cùng thầy Trần Hữu Hiếu Hotline: 091.269.8216 3 a) 59 11 13 x 4 6   b) x 3 17 15 4 20    c) x x 21 3 4 12   d)    x 8 2 x Bài 3. (3,0 điểm) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy và Oz sao cho  0 xOy 65  và  0 xOz 130  . a) Tia nào nằm giữa trong ba tia Ox, Oy, Oz? Vì sao? Tính yOz . b) Tia Oy có là tia phân giác của xOz  không? Vì sao? c) Vẽ Om là tia đối của tia Oz. Tính hai góc kề bù với hai góc yOz , xOz ? Bài 4. (0,5 điểm) Tìm n để n 2 n 1 n 1    là số tự nhiê