Bài 1 Thực hiện phép tính (3 điểm). a) 3x (x –2x2 + 4) b) (x – 5)(x2 + 2x – 3) – (x –2) (x +2) c) (x + 2)2 – x(2 + 3x)2 d) (3x4 + 5x3 + x2 – x) : (3x2 + 2x – 1) Bài 2 Thực hiện phép tính (1,5 điểm). a) b) Bài 3 Phân tích các đa thức sau thành nhân tử (2,5điểm). a) 3x3 – 9x2 + 3x b) 9 – 4y2 + 6x + x2 c) x 2 – 2xy + y2 – 2x + 2y d) x 2 + x – 6 Bài 4 (2,5 điểm). Cho ∆ ABC (AB < AC) có đường cao AH. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm AB, AC, BC. a) Chứng minh tứ giác BCNM là hình thang. b) Chứng minh tứ giác HPNM là hình thang cân. c) Gọi D là điểm đối xứng của H qua M. Chứng minh tứ giác ADBH là hình chữ nhật. d) ∆ ABC cần có điều kiện gì để tứ giác HPNM là hình chữ nhật. Bài 5 (0,5 điểm). Một quyển vở mua lẻ có giá là x đồng nhưng khi mua sỉ (mua từ 10 quyển trở lên) thì mỗi quyển có giá rẻ hơn khi mua lẻ là 500 đồng. Cô Nga dùng 810 000 đồng để mua vở khen thưởng cho học sinh lớp mình chủ nhiệm. a, Hãy viết biểu thức theo x số quyển vở cô Nga mua được theo giá sỉ. b, Với số tiền trên, nếu mua theo giá sỉ thì sẽ thu lợi hơn mua theo giá bán lẻ bao nhiêu quyển vở. Biết rằng giá một quyển vở khi mua lẻ là 5000 đồng. HẾT Ủ