Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 1 năm học 2020 – 2021 – Đề số 3
Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 1 – Đề số 3
Bài 1 (2 điểm) Viết các số 7, 5, 1, 8, 10:
a) Theo thứ tự từ bé đến lớn.
b) Theo thứ tự từ lớn đến bé.
Bài 2 (2 điểm) Tính:
2 + 2 = …. 1 + 3 = …. 0 + 5 = ….
1 + 4 = …. 1 + 1 = …. 2 + 3 = ….
Bài 3 (2 điểm) Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ chấm:
2 …. 3 4 … 5 3 …. 1 
1 + 0 …. 0 + 1 2 + 1 …. 3 5 + 0 …. 4
Bài 4 (1 điểm) Điền số thích hợp vào ô trống:
   
   
Bài 5 (1 điểm) Viết phép tính thích hợp:
 
Bài 6 (2 điểm) Số?
Hình vẽ dưới đây có ….hình tam giác, có …hình tròn.
 
Đáp án đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 1 – Đề số 3 
Bài 1: 
a) Theo thứ tự từ bé đến lớn: 1, 5, 7, 8, 10.
b) Theo thứ tự từ lớn đến bé: 10, 8, 7, 5, 1.
Bài 2:
2 + 2 = 4 1 + 3 = 4 0 + 5 = 5
1 + 4 = 5 1 + 1 = 2 2 + 3 = 5
Bài 3:
2 < 3 4 < 5 3 > 1 
1 + 0 = 0 + 1 2 + 1 = 3 5 + 0 > 4
Bài 4:
   
   
Bài 5:
3 + 0 = 3
Bài 6:
Hình vẽ dưới đây có 4 hình tam giác, có 5 hình tròn.