Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 1 năm học 2020 – 2021 – Đề số 1
Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 1 – Đề số 1
Bài 1 (1 điểm) Số?
 
Bài 2 (2 điểm) Tính:
2 + 3 = …. 1 + 2 = …
4 + 1 = …. 3 + 0 = … 
1 + 3 = …. 1 + 1 = ….
Bài 3 (2 điểm) Điền dấu <, >, = vào chỗ chấm:
1 + 2 …. 2 + 1 5 …. 1 + 3 4 … 1 + 1
2 + 2 …. 5 3 …. 1 + 2 2 + 0 … 2 + 1
Bài 4 (2 điểm) Viết các số 2, 5, 1, 8, 3:
a) Theo thứ tự từ bé đến lớn:
b) Theo thứ tự từ lớn đến bé:
Bài 5 (1 điểm) Viết phép tính thích hợp:
 
Bài 6 (2 điểm) 
Hình vẽ dưới đây có ….hình tam giác. Hình vẽ dưới đây có …hình tròn.
 
 
Đáp án đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 1 – Đề số 1 
Bài 1:
 
Bài 2:
2 + 3 = 5 1 + 2 = 3
4 + 1 = 5 3 + 0 = 3 
1 + 3 = 4 1 + 1 = 2
Bài 3:
1 + 2 = 2 + 1 5 > 1 + 3 4 > 1 + 1
2 + 2 < 5 3 = 1 + 2 2 + 0 < 2 + 1
Bài 4:
a) Theo thứ tự từ bé đến lớn: 1, 2, 3, 5, 8
b) Theo thứ tự từ lớn đến bé: 8, 5, 3, 2, 1
Bài 5: 
1 + 4 = 5
Bài 6: Hình vẽ dưới đây có 6 hình tam giác. Hình vẽ dưới đây có 8 hình tròn.