Đề bài


Câu 1. Một tam giác cân có cạnh đáy và một cạnh bên có phương trình lần lượt là xy+5=0 và x+2y1=0 .Viết phương trình tham số của cạnh bên còn lại, biết rằng nó đi qua điểm (11;1).


Câu 2. Viết phương trình tổng quát của đường thẳng song song với đường thẳng Δ:{x=2t3y=t+5 và cách điểm A(1;1) một khoảng bằng 35Lời giải chi tiết

Câu 1.

Phương trình cạnh bên cần tìm dạng

a(x11)+b(y1)

ax+by11ab=0(a2+b20).

cosB=cosC|ab|2.a2+b2=|12|2.55|ab|=a2+b25(a22ab+b2)=a2+b22a25ab+2b2=0

(2a24ab)(ab2b2)=02a(a2b)b(a2b)=0(2ab)(a2b)=0[2ab=0a2b=0[b=2aa=2b

+) Với b = 2a thì chọn a=12,b=1 ta có đường thẳng 12x+y132=0 x+2y13=0.

Đường thẳng này song song với cạnh bên đã cho nên loại.

+) Với a=2b thì chọn a=2,b=1 ta có đường thẳng 2x+y23=0

Đây là phương trình cạnh bên còn lại.

Câu 2. Đường thẳng Δ có véc tơ chỉ phương u=(2;1) nên nhận n=(1;2) làm VTPT

Mà Δ đi qua điểm (-3;5) nên có phương trình:

Δ:1(x+3)2(y5)=0 

Phương trình đường thẳng Δ song song với Δ có dạng: x2y+c=0,c7

Theo giả thiết

d(A;Δ)=35

|12+c|5=35

|c1|=5

[c1=15c1=15[c=16c=14

Vậy có hai đường thẳng

Δ:x2y+16=0

Δ:x2y14=0.