Đề ôn tập giữa học kì 2 môn Toán lớp 1 số 2


Bài 1: Điền số thích hợp vào chỗ chấm (1đ)

   20;.....;......; 23;.....;......;......;.....; 28;......;......;

   31;.....;......;......;35;......;.......;......;.......;.......;......; 42


Bài 2: Viết số (theo mẫu ) (1 đ)

a) Hai mươi lăm: 25b) 49: bốn chín
Năm mươi:......55................
Ba mươi hai :....21.................
Sáu mươi sáu:......73.................

Bài 3: Đặt tính rồi tính (2đ)

20 + 30

40 + 50

80 – 40

17 – 5

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………


Bài 4: Tính (2đ)

20 + 50 =70 – 30 =
10 + 20 + 30 =90 – 30 + 20 =
40 cm + 40 cm =80 cm – 60cm =


Bài 5: Điền dấu >,<,= ? (2đ)

80......6070 – 20.......40
50 – 20 ....3060.......30 + 20


Bài 6: Vẽ 3 điểm ở trong hình vuông, vẽ 2 điểm ở ngoài hình vuông. (0,5đ)

Bộ đề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 1


Bài 7: Tổ Một làm được 20 lá cờ, tổ Hai làm được 10 lá cờ. Hỏi cả hai tổ làm được tất cả bao nhiêu lá cờ? (1,5đ)