Đề ôn tập giữa học kì 2 môn Toán lớp 1 số 4


Bài 1. (3 điểm)

a) Viết theo mẫu:

viết số

đọc số

 

đọc số

viết số

 

20

hai mươi

 

Sáu mươi

60

 

50

...........................

 

Chín mươi

......................

 

80

..........................

 

Sáu chục

.......................


b) Điền dấu < ; > ; = vào chỗ chấm :

25 – 5 ........ 10 +10

90 – 30 ...... 10 + 30


Bài 2. (3 điểm) Đặt tính rồi tính:

80 - 30 20 + 30 14 + 3 19 - 6


Bài 3. (2 điểm) Tính:

80 – 40 + 30 = ............

60 cm – 30 cm = .....................................

50 + 30 – 20 = ............

30 con cá – 20 con cá = .......................


Bài 4. (1 điểm) Lan gấp được một chục chiếc thuyền, Hùng gấp được 30 cái. Hỏi cả hai bạn gấp được bao nhiêu chiếc thuyền?


Bài 5. (1 điểm) Hình vẽ bên có:

  • Có ........ hình tam giác
  • Có ........vuông