TRƯỜNG THCS & THPT LƯƠNG THẾ VINH BÀI KIỂM TRA VÀO LỚP 6 MÔN TOÁN Năm học 2020 - 2021 Thời gian làm bài : 60 phút Họ và tên học sinh: ………………………..….. ……Ngày sinh:………………. Trường:………………………..................Số báo danh: ….……Phòng số:…. Giáo viên trông kiểm tra: …………………………. Số phách: Số phách: TT Câu hỏi Đáp số 1 Cho hai phân số có tổng bằng 2 3 và hiệu bằng 1 9 . Tìm hai phân số đó. 2 Biết giá 1 cái áo nhập về là 80 000 đồng và bán ra với giá 96 000 đồng. Hỏi đã lãi bao nhiêu phần trăm? 3 Cửa hàng có 15 hộp bút chì, cửa hàng bán hết 84 cái bút và còn lại 8 hộp. Hỏi trước khi bán cửa hàng có bao nhiêu chiếc bút. 4 Tích sau có tận cùng là chữ số nào 17 27 37 ..... 2007     . 5 Có 10 bạn tham gia thi cờ vua. Mỗi bạn phải đấu với nhau một ván. Hỏi có tất cả bao nhiêu ván đấu? 6 Một hình lập phương có diện tích xung quanh bằng 2 36 cm . Tính thể tích của hình lập phương đó. 7 Thương của hai số là 1, tích hai số đó là 0,49. Tìm hai số đó. 8 Một vườn rau hình chữ nhật có chu vi bằng chu vi ao cá hình vuông cạnh 8 m. Tính diện tích vườn rau. Biết rằng chiều dài lớn hơn chiều rộng 4 m. 9 Hai tỉnh A và B cách nhau 105 km, một người khởi hành từ A bằng xe máy với vận tốc 42 km/h. Hỏi người đó muốn đến B lúc 11 giờ thì phải khởi hành từ A lúc mấy giờ? 10 Tính 0,25 36 0,1 110 0,5 150 0,2 96 : 4           Điểm: Mã đề: 003 ĐỀ MINH HỌA SỐ 3 SỐ 1 11 Số tiền của Bình và An có tổng là 56 000 đồng. Sau khi Bình đã tiêu hết 3 4 số tiền của mình và An đã tiêu hết 2 3 số tiền của mình thì số tiền còn lại của hai người bằng nhau. Tính số tiền mỗi người. 12 Chu vi của một cái hồ hình tròn là 25,12 m, xung quanh hồ người ta làm một con đường rộng 1 m. Tính diện tích con đường đó. 13 Cho dãy số 7; 8; 10; 13; 17; ….Hỏi số hạng thứ 50 của dãy là bao nhiêu? 14 Cho tam giác ABC có diện tích bằng 56 2 cm . Gọi M là trung điểm của AB, gọi N là trung điểm AC. Tính diện tích tam giác AMN. 15 Tìm x, biết: 3 74,25 x 131,5 18,5 4           16 Tìm số abc biết abc 17 2abc   17 Mẹ sinh ra Minh lúc mẹ 26 tuổi. Biết rằng đến năm 2010 thì tổng số tuổi của mẹ và Minh bằng 48 tuổi. Hỏi đến năm nào thì tuổi của mẹ gấp đôi tuổi của Minh. 18 Để đánh số trang của một cuốn sách, người ta đã phải dùng tất cả 792 chữ số. Hỏi cuốn sách đó có bao nhiêu trang? 19 Một người bán vải lần thứ nhất bán được 1 5 tấm vải, lần thứ hai bán 4 7 chỗ vải còn lại thì tấm vải chỉ còn 12 m. Hỏi tấm vải ban đầu dài bao nhiêu mét? 20 An mang hồng đi đổi lấy táo và lê. Cứ 7 quả hồng thì đổi được 2 quả táo và 1 quả lê. Cứ 3 quả táo thì đổi được 2 quả lê. Nếu đổi hết số hồng mang theo thì được 18 quả táo và 15 quả lê. Hỏi An mang đi bao nhiêu quả hồng. TT Câu hỏi Đáp số 1 Cho hai phân số có tổng bằng 2 3 và hiệu bằng 1 9 . Tìm hai phân số đó. 7 18 và 5 18 2 Biết giá 1 cái áo nhập về là 80 000 đồng và bán ra với giá 96 000 đồng. Hỏi đã lãi bao nhiêu phần trăm? 20 % 3 Cửa hàng có 15 hộp bút chì, cửa hàng bán hết 84 cái bút và còn lại 8 hộp. Hỏi trước khi bán cửa hàng có bao nhiêu chiếc bút. 180 cái bút 4 Tích sau có tận cùng là chữ số nào 17 27 37 ..... 2007     . 1 5 Có 10 bạn tham gia thi cờ vua. Mỗi bạn phải đấu với nhau một ván. Hỏi có tất cả bao nhiêu ván đấu? 45 ván 6 Một hình lập phương có diện tích xung quanh bằng 2 36 cm . Tính thể tích của hình lập phương đó. 27 3 cm 7 Thương của hai số là 1, tích hai số đó là 0,49. Tìm hai số đó. 0,7 và 0,7 8 Một vườn rau hình chữ nhật có chu vi bằng chu vi ao cá hình vuông cạnh 8 m. Tính diện tích vườn rau. Biết rằng chiều dài lớn hơn chiều rộng 4 m. 60 2 m 9 Hai tỉnh A và B cách nhau 105 km, một người khởi hành từ A bằng xe máy với vận tốc 42 km/h. Hỏi người đó muốn đến B lúc 11 giờ thì phải khởi hành từ A lúc mấy giờ? 7 giờ 30 phút 10 Tính 0,25 36 0,1 110 0,5 150 0,2 96 : 4           4 11 Số tiền của Bình và An có tổng là 56 000 đồng. Sau khi Bình đã tiêu hết 3 4 số tiền của mình và An đã tiêu hết 2 3 số tiền của mình thì số tiền còn lại của hai người bằng nhau. Tính số tiền mỗi người. Bình: 32 000 đ An: 24 000 đ 12 Chu vi của một cái hồ hình tròn là 25,12 m, xung quanh hồ người ta làm một con đường rộng 1 m. Tính diện tích con đường đó. 28,26 2 m 13 Cho dãy số 7; 8; 10; 13; 17; ….Hỏi số hạng thứ 50 của dãy là bao nhiêu? 1232 14 Cho tam giác ABC có diện tích bằng 56 2 cm . Gọi M là trung điểm của AB, gọi N là trung điểm AC. Tính diện tích tam giác AMN. 14 2 cm 15 Tìm x, biết: 3 74,25 x 131,5 18,5 4           2 16 Tìm số abc biết abc 17 2abc   125 17 Mẹ sinh ra Minh lúc mẹ 26 tuổi. Biết rằng đến năm 2010 thì tổng số tuổi của mẹ và Minh bằng 48 tuổi. Hỏi đến năm nào thì tuổi của mẹ gấp đôi tuổi của Minh. Năm 2025 18 Để đánh số trang của một cuốn sách, người ta đã phải dùng tất cả 792 chữ số. Hỏi cuốn sách đó dầy bao nhiêu trang? 300 trang 19 Một người bán vải lần thứ nhất bán được 1 5 tấm vải, lần thứ hai bán 4 7 chỗ vải còn lại thì tấm vải chỉ còn 12 m. Hỏi tấm vải ban đầu dài bao nhiêu mét? 35 m 20 An mang hồng đi đổi lấy táo và lê. Cứ 7 quả hồng thì đổi được 2 táo và 1 lê. Cứ 3 quả táo thì đổi được 2 quả lê. Nếu đổi hết số hồng mang theo thì được 18 quả táo và 15 quả lê. Hỏi An mang đi bao nhiêu quả hồng. 81 quả