ĐỀ SỐ  18)

Phòng GD&ĐT:……………………. Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Trường:……………………………. Độc Lập - Tự Do - Hạnh PhúcĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II MÔN TOÁN LỚP 2

Năm học: 2014 – 2015

(Thời gian: 40 phút không kể chép đề)

 

ĐỀ BÀI:

Bài 1: Tính nhẩm.

         2 x 6 = ……        18 : 2 = ……         4 x 6 = ……           10 : 5 = ……

         3 x 6 = ……        24 : 4 = ……         5 x 7 = ……           20 : 4 = ……


Bài 2: Đặt tính rồi tính.

         654 + 344             342 – 212                 729 + 113              474 – 463 

         …………             ………….                 …………               ………..


Bài 3: So sánh

                    302 ... 310                                              321 ...  298

                   658  ...  648                                         30 - 3 ...  40 - 3

                   599 ...  597 + 2                                     1000 ...  998 + 2 Bài 4: 

         Một trường tiểu học có 265 học sinh nam và 234 học sinh nữ. Hỏi trường tiểu học đó có tất cả bao nhiêu học sinh ?


Bài 5: 

         Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng.

         Số hình tứ giác có trong hình vẽ là ?


A. 1

B. 2

C. 3

D. 4