UBND QUẬN BÌNH TÂN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI Năm học: 2019 – 2020 Môn: Toán 6 Ngày kiểm tra: 23 /6/2020 (Đề có 01 trang) Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề) Câu 1 (3 điểm): a) Tính: 1 4 20 3 1 1 5    b) Tìm x, biết: 7 4 3 1 4 x 5    c) Tìm x, biết: 5 1 5 7 x . 2 4           Câu 2( 1 điểm): Bạn Minh có một số viên bi gồm hai loại: bi màu đỏ và bi màu xanh. Biết số viên bi màu đỏ là 36 viên bi và bằng tổng số viên bi. Hỏi bạn Minh có tất cả bao nhiêu viên bi? Câu 3( 1điểm): Một tấm vải dài 180m. Người ta đã cắt đi tấm vải để bán. Hỏi tấm vải còn lại bao nhiêu mét vải? Câu 4 (1 điểm): Lớp 6A có 45 học sinh gồm 3 loại : giỏi, khá, trung bình. Số học sinh giỏi chiếm 20% số học sinh cả lớp. Số học sinh khá bằng 3 5 số học sinh giỏi. Tính số học sinh mỗi loại của lớp 6A. Câu 5 (1 điểm): Một lớp tổ chức buổi đi tham quan ngoại khóa, trong số các học sinh đăng kí tham gia thì số học sinh nữ bằng 1 4 số học sinh nam. Vào hôm đi, có một bạn học sinh nữ bận việc nên không đi được, nhưng lại có thêm một bạn nam đăng kí tham gia nên số học sinh nữ đi tham quan bằng 1 5 số học sinh nam đi tham quan. Tính số học sinh nữ và học sinh nam đã đi tham quan. Câu 6(3 điểm): Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy,Oz sao cho góc xOy = 300 , góc xOz = 1050 . a) Trong 3 tia Ox, Oy, Oz, tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao? b) Tính góc yOz? c) Vẽ tia Om là tia phân giác của góc xOy, tia Ot là tia đối của tia Om. Tính góc yOt? Hết ĐỀ CHÍNH THỨC HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2019 - 2020 MÔN TOÁN LỚP 6 Câu Đáp án Điểm 1 (3đ) 1 ) 4 2 0 5 4 2 0 2 0 2 0 3 6 2 0 5 3 1 1 5 3 1 5 3 7 1 9 a               7 ) 4 3 7 7 4 3 15 7 7 4 : 15 4 15 1 4 x 5 4 1 x 5 x b            5 1 5 7 c) x . 2 4 1 7 5 7 x : 5 4 2 10 7 1 9 x 10 5 10                   Mỗi ý 0.25 0.5 0.5 0.5 0.5 2 (1đ) Số viên bi bạn Minh có là: 36 : = 48 (viên bi) 1 3 (1đ) Số mét vải người ta đã cắt đi là: 180 . = 144 (m) Số mét vải tấm vải còn lại là: 180 – 144 = 36 (m) 0.5 0.5 4 (1đ) Số học sinh giỏi lớp 6A có là : 45.20% = 9 ( học sinh ) Số học sinh khá lớp 6A có là : 15 3 5 9.  ( học sinh ) Số học sinh trung bình lớp 6A có là : 45 – ( 9+15 ) = 21 ( học sinh ) 0.25 0.25 0.5 5 (1đ) Số học sinh nữ dự định đi chiếm : 1 1 1 4 5   tổng số học sinh Số học sinh nữ đã đi chiếm : 1 1 1 5 6   tổng số học sinh Số học sinh nữ dự định đi nhiều hơn số học sinh nữ đã đi là: 1 1 1 5 6 30   ( tổng số học sinh ) hay 1 30 tổng số học sinh tương ứng với 1 học sinh. Tổng số học sinh đã đi tham quan là: 1 : 1 30 = 30 ( học sinh ) Số học sinh nữ đã đi tham quan là: 30 . 1 6 = 5 ( học sinh ) Số học sinh nam đã đi tham quan là: 30 – 5 = 25 ( học sinh ) Vậy có 5 học sinh nữ và 25 học sinh nam đi tham quan. 0.25 0.25 0.25 0.25 6 (3đ) t z y x m a) Tia Oy nằm giữa hai tia Ox, Oz, vì: Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, 0 0 xOy xOz(30 105 )     b) Tia Oy nằm giữa hai tia Ox, Oz, nên: 0 0 0 30 105 75 xOy yOz xOz yOz yOz            0,5đ 0,5đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ c) Tia Om là tia phân giác của góc xOy, nên: 0 0 yOm xOy : 2 30 : 2 15      Vì góc yOm và góc yOt là hai góc kề bù nên: mOy yOt mOt      0 0 0 15 180 165 yOt yOt       0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ