ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN PHÚ KIỂM TRA HỌC KỲ 2
TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ Năm học 2019 - 2020
 MÔN: TOÁN LỚP 6 – ĐỀ A
Thời gian làm bài: 90 phút
(Không kể thời gian phát đề)
Bài 1 (2,5 điểm). Thực hiện các phép tính:
7 3 1 )
10 5 2
a  
3 2 3 11 3 ) . .
7 13 7 13 7
b
  
 
1 1 ) 30% 1 1,5.
5 2
c
 
Bài 2 (2,5 điểm). Tính giá trị của x, biết:
1 2 )
3 5
a x  
2 1 1 ) .
7 5 3
b x  
2
2 1 1 c) x
3 5 2
  
     
Bài 3 (1,5 điểm). Lớp 6A có 45 học sinh bao gồm ba loại: giỏi, khá và trung bình. Số học
sinh giỏi chiếm 2
5
 số học sinh cả lớp, số học sinh trung bình bằng 2
9
 số học sinh còn lại.
Tính số học sinh mỗi loại của lớp.
Bài 4 (2,0 điểm). Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy và Oz sao
cho 𝑥𝑂𝑦 ෢ =
0 60 , 𝑥𝑂𝑧 ෢ = 140 0
.
a) Tính số đo góc yOz.
b) Vẽ Ot là tia phân giác của góc yOz. Tính số đo của góc tOx.
Bài 5 (0,5 điểm). Tính
2 2 2 2 2 2 2 2
...
1.3 3.5 195.197 197.199
B     
Bài 6 (1,0 điểm). Nhân dịp khai trương quán trà sữa, cửa hàng giảm giá 15% trên toàn bộ
sản phẩm. Bạn Lan mua 2 ly trà sữa trân châu và 1 ly trà đào. Hỏi bạn Lan phải trả bao
nhiêu tiền, biết 1 ly trà sữa trân châu giá 30 000 đồng, 1 ly trà đào giá 25 000 đồng.

----- HẾT -----
(Giám thị không giải thích gì thêm)
 
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN PHÚ KIỂM TRA HỌC KỲ 2
TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ Năm học 2019 - 2020
 MÔN: TOÁN LỚP 6 – ĐỀ B
Thời gian làm bài: 90 phút
(Không kể thời gian phát đề)
Bài 1 (2,5 điểm). Thực hiện các phép tính:
9 3 1 )
10 5 2
a  
5 3 5 10 5 ) . .
11 13 11 13 11
b
  
 
2 1 ) 70% 1 1,5.
5 2
c
 
Bài 2 (2,5 điểm). Tính giá trị của x, biết:
1 2 )
5 3
a x  
2 1 1 ) .
3 5 7
b x  
2
2 1 1 c) x
5 3 2
  
     
Bài 3 (1,5 điểm). Lớp 6A có 40 học sinh bao gồm ba loại: giỏi, khá và trung bình. Số học
sinh giỏi chiếm 2
5
 số học sinh cả lớp, số học sinh trung bình bằng 3
8
 số học sinh còn lại.
Tính số học sinh mỗi loại của lớp.
Bài 4 (2,0 điểm). Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy và Oz sao
cho 𝑥𝑂𝑦 ෢ =
0 50 , 𝑥𝑂𝑧 ෢ = 130 0
.
a) Tính số đo góc yOz.
b) Vẽ Ot là tia phân giác của góc yOz. Tính số đo của góc tOx.
Bài 5 (0,5 điểm). Tính
2 2 2 2 3 3 3 3
...
1.4 4.7 193.196 196.199
B     
Bài 6 (1,0 điểm). Nhân dịp khai trương quán trà sữa, cửa hàng giảm giá 20% trên toàn bộ
sản phẩm. Bạn Lan mua 2 ly trà sữa trân châu và 1 ly trà đào. Hỏi bạn Lan phải trả bao
nhiêu tiền, biết 1 ly trà sữa trân châu giá 30 000 đồng, 1 ly trà đào giá 25 000 đồng.

----- HẾT -----
(Giám thị không giải thích gì thêm)
 
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KỲ II
TOÁN 6 _ NĂM HỌC 2019 - 2020
Bài Nội dung Thang
điểm
1
(2,5đ)
7 3 1 7 6 5 7 6 5 6 3 )
10 5 2 10 10 10 10 10 5
a
 
       
0,5
3 2 3 11 3 3 2 11 3 13 3 6 ) . . . 1 . 1 .2
7 13 7 13 7 7 13 13 7 13 7 7
b
          
                
1
1 1 3 6 3 1 3 6 3 6 24 15 ) 30% 1 1,5. .
5 2 10 5 2 2 10 5 4 20 20 20
6 24 ( 15) 33
20 20
c
   
          
   
 
1
2
(2,5đ)
1 2 )
3 5
2 1
5 3
6 5
15 15
1
15
a x
x
x
x
 
 
 
0.5
2 1 1 ) .
7 5 3
1 2 1
5 7 3
1 1
5 21
1 1
:
21 5
5
21
b x
x
x
x
x
 
 

0.25x4 
2
2 1 1 c) x
3 5 2
2 1 1
x
3 5 4
2 1 1 2 1 1 x hoac x
3 5 4 3 5 4
2 1 1 2 1 1 x hoac x
3 4 5 3 4 5
2 1 2 9 x hoac x
3 20 3 20
1 2 9 2 x : hoac x :
20 3 20 3
1 27 x hoac x
40 40
  
     
 
     
   
 
 
 


1
3.(1.5
đ)
số hs giỏi là : 2
.45 18
5
 (hs)
Số hs trung bình là: 2
.(45 18) 6
9
  (hs)
số hs khá là: 45-18-6=21 (hs)
4 ( 2đ)
a) Trên cùng 1 nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox có:
xOy<xOz( 0 0 60 140  )
nên tia Oy nằm giữa 2 tia Ox và Oz
0 0
0 0
0
60 140
140 60
80
xOy yOz xOz
yOz
yOz
yOz
  
 
 

0.25
0.25
b) Vì tia Ot là tia phân giác của góc yOz
0 800 0 40
2 2
yOz yOt tOz    
Vì tia Oy nằm giữa 2 tia Ot và Ox nên
0 0
0
40 60
100
tOy yOx tOx
tOx
tOx
 
 

 0.25
0.25 
5
(0,5đ)
2 2 2 2 2 2 2 2
...
1.3 3.5 195.197 197.199
2 2 2 2 2. ...
1.3 3.5 195.197 197.199
1 1 1 1 1 1 1 1 2. ...
1 3 3 5 195 197 197 199
1 1 2.
1 199
198 396 2.
199 199
B     
 
        
 
            
 
     
 


0,5
6
(1đ)
số tiền bạn lan mua khi chưa giảm giá là:
(2.30 000+25 000)=85 000 ( đồng)
Bạn Lan phải trả số tiền là:
85 000 .85%=72 250 ( đồng)
0,5
0,5