SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH --------------------------- THPT NGUYỄN HUỆ KHỐI 11 ĐỀ KIỂM TRA HK1 – NĂM HỌC 2019 - 2020 Thời gian: 90 phút Họ tên: .............................................................................................. Lớp: ................................................... Câu 1. (3,0 điểm) Giải các phương trình sau: a) 3 cos2 – sin 2 2 0 x x  . b) sin 2 – cos2 2sin 2cos 1 x x x x    . c) 1 2 A C n n n   . Câu 2. (2,0 điểm) a) Cho cấp số cộng: 1 7 3 4 2 9 2 2 u u u u         . Tìm số hạng đầu 1u và công sai d . b) Tìm số hạng không chứa x trong khai triển nhị thức 10 3 2 2 3 – x x       . Câu 3. (1,0 điểm) Từ các chữ số 0;1;2;3;4;5;6;7;8;9 lập được bao nhiêu số tự nhiên lẻ, có 6 chữ số; trong đó chữ số 2 xuất hiện 3 lần, các chữ số còn lại xuất hiện không quá 1 lần và không có hai chữ số 2 nào đứng cạnh nhau. Câu 4. (1,0 điểm) Có 5 học sinh nữ và 10 học sinh nam, chọn một đội có 4 học sinh đi dự hội trại. Tính xác suất sao cho đội có cả nam lẫn nữ Câu 5. (3,0 điểm) Cho hình chóp S ABCD . đáy là hình bình hành tâm O . Gọi M N, lần lượt là trung điểm của các cạnh CD BC , . Lấy điểm E trên cạnh SA. a) Tìm giao điểm của ME với mặt phẳng ( ) SBC . b) Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng   MEO và mặt phẳng   SAD c) Gọi P là mặt phẳng qua O và song song với CD SC , . Tìm thiết diện cắt bởi P và hình chóp S ABCD .