SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH --------------------------- THPT MARIE CURIE KHỐI 11 ĐỀ KIỂM TRA HK1 – NĂM HỌC 2019 - 2020 Thời gian: 90 phút Họ tên: .............................................................................................. Lớp: ................................................... Câu 1. (1.0 điểm) Giải phương trình cos 5 sin 0 x x   . Câu 2. (1.0 điểm) Lớp 11A có 30 học sinh trong đó có 20 nam và 10 nữ. Có bao nhiêu cách chọn ra một nhóm 7 học sinh của lớp 11A gồm 4 học sinh nam và 3 học sinh nữ? Câu 3. (1.0 điểm) Tìm hệ số của số hạng chứa 8 x trong khai triển nhị thức 21 3 2 2 x x        . Câu 4. (1.0 điểm) Giải phương trình 2 2 3 2 . 42 n P C A n n    . Câu 5. (1.0 điểm) Trường X tổ chức kiểm tra tập trung 3 môn Toán, Văn và Ngoại ngữ cho học sinh khối 11 trong thời gian một tuần (không tổ chức kiểm tra vào ngày chủ nhật). Biết rằng mỗi ngày học sinh chỉ kiểm tra một môn. Tính xác suất để môn Toán kiểm tra đầu tiên và các môn không kiểm tra vào hai ngày liên tiếp nhau. Câu 6. (1.0 điểm) Xét tính tăng, giảm của dãy số   n u có số hạng tổng quát 2 3n n u n   . Câu 7. (1.0 điểm) Cho cấp số cộng ( ) n u thỏa mãn 1 5 4 2 0 14 u u S       . Tìm số hạng thứ 15 của cấp số cộng đó. Câu 8. (3.0 điểm) Cho hình chóp S ABCD . có đáy ABCD là hình bình hành tâm O . Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của SB, OC và SD. a) Chứng minh đường thẳng MP song song với mặt phẳng   ABCD . b) Tìm giao tuyến của mặt phẳng   MNP và mặt phẳng   ABCD . c) Tìm thiết diện tạo bởi mặt phẳng   MNP và hình chóp S ABCD . .