SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH --------------------------- THPT HÙNG VƯƠNG KHỐI 11 ĐỀ KIỂM TRA HK1 – NĂM HỌC 2019 - 2020 Thời gian: 90 phút Họ tên: .............................................................................................. Lớp: ................................................... Câu 1. (1,0 điểm) Cho tập hợp A    1; 2; 3; 4; 5; 6; 7 . Có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số khác nhau, trong đó phải có mặt chữ số 2. Câu 2. (1,0 điểm) Tìm hệ số của số hạng chứa 16 x khi khai triển thành đa thức của biểu thức   9 2 3 P x x x x, 0 x          . Câu 3. (1,0 điểm) Hỏi có bao nhiêu cách xếp cho 10 học sinh đứng thành một hàng ngang sao cho 3 em học sinh An, Bình, Châu không đứng cạnh nhau. Câu 4. (1,0 điểm) Có hai hộp đựng viên bi, hộp thứ nhất chứa 6 viên bi màu đỏ và 5 viên bi màu đen, hộp thứ hai chứa 5 viên bi màu đỏ và 6 viên bi màu đen. Chọn mỗi hộp một viên bi. Tính xác suất để hai viên bi được chọn khác màu. Biết các viên bi có kích thước khác nhau. Câu 5. (1,0 điểm) Tìm số hạng đầu và công sai của cấp số cộng   n u thỏa mãn: 5 4 6 3 17 3 1 u u u u        . Câu 6. (1,0 điểm) Số đo 4 góc của một tứ giác lồi ABCD lập thành 1 cấp số nhân. Hãy tìm số đo của 4 góc đó, biết số đo của góc D gấp 9 lần số đo của góc B. Câu 7. (4,0 điểm) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành, tâm O. Gọi M và N lần lượt là trung điểm SA và BC. a) Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (SAD) và (SBC). b) Chứng minh mặt phẳng (OMN) song song với mặt phẳng (SCD). c) Gọi G là trọng tâm tam giác SAD, E là điểm trên cạnh CD sao cho DE = 2CE. Chứng minh GE SAC //  . d) Gọi K là giao điểm của NG với mặt phẳng   SAC . Tính tỉ số GK GN