SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH --------------------------- THPT TRẦN CAO VÂN KHỐI 11 ĐỀ KIỂM TRA HK1 – NĂM HỌC 2019 - 2020 Thời gian: 90 phút Họ tên: .............................................................................................. Lớp: ................................................... Câu 1. (1.0 điểm) Giải phương trình: 2 2cos 1 0 3 x           . Câu 2. (1.0 điểm) Giải phương trình: 2 2sin 3cos 3 0 x x    . Câu 3. (1.0 điểm) Giải phương trình sin2 3 cos2 3 x x   . Câu 4. (1.0 điểm) Cho tập A    1;2;3;4;5;6;7;8 . Có bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau chia hết cho 5 được lấy từ tập A. Câu 5. (1.0 điểm) Trong một hộp có 10 viên bi màu xanh, 12 viên bi màu đỏ. Chọn ngẫu nhiên 5 viên bi. Tính xác suất để chọn được các viên bi có đủ hai màu? Câu 6. (1.0 điểm) Tìm số hạng không chứa x trong khai triển của nhị thức 12 4 2 3 2x x        . Câu 7. (2.75điểm) Cho hình chóp SABCD đáy là hình bình hành ABCD tâm O. Gọi M , N lần lượt là trung điểm của SA và SD . a) Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng   SAC và   SBD b) Chứng minh MN song song BC . c) Gọi I là giao điểm của CM với SO và G là trọng tâm của tam giác ABC .Chứng minh IG song song với mặt phẳng   SAB . Câu 8. (1.25 điểm) Cho tứ diện ABCD . Gọi G là trọng tâm tam giác ABC . Gọi M N, thuộc cạnh AD sao cho DM MN NA   . Gọi E là điểm đối xứng của của A qua G . Chứng minh     MCE NBG // .