PHÒNG GD&ĐT TP HẢI DƯƠNG ĐỂ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ I TRƯỜNG THCS NGỌC CHÂU NĂM HỌC 2019 - 2020 MÔN: TOÁN LỚP 7 ĐỀ CHẴN Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề) (Đề thi gồm 05 câu - 01 trang) Ngày thi 05 tháng 11 năm 2019 Câu 1. (2,0 điểm) Thực hiện phép tính: a) 2 2 52 . .. 3 9 69   b) 3 20 11 1 11 9 . . 2. . 3 3 2 22                  c) 25 2 36. ( 3) . 16   d) 5 23 23 16 : 28 : . 6 75 75    Câu 2. (2,5 điểm) Tìm x biết: a) 1 1. 3 4 x   b) 2 3 3 24. x x    c)   2 5 : 0,8 : 0,2 . 3 6 x   d) 5 4 . 25 5 x x     Câu 3. (1,5 điểm) a) Cho tỉ lệ thức . a c b d  Chứng minh rằng: 22 2 22 2 (3 ) (3 ) a b ab c d cd      (với giả thiết các tỉ số đều có nghĩa). b) Ba lớp 7A, 7B, 7C có số học sinh giỏi tỉ lệ với 6, 8, 9. Tính số học sinh giỏi của mỗi lớp biết lớp 7B có nhiều hơn lớp 7A là 8 học sinh giỏi. Câu 4. (3,0 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A, biết   0 B C  30 . a) Tính B và  C. b) Trên cạnh BC lấy điểm I. Kẻ IH BA  tại H. Qua I kẻ đường thẳng song song với AB cắt AC tại K. Chứng minh rằng: IH AC // và IK AC  . c) Qua K kẻ đường thẳng vuông góc với BC cắt BC tại E, cắt AB tại D, phân giác của DAC  cắt phân giác của KEC  tại M. So sánh ADE và AME. Câu 5. (1,0 điểm) a) Tìm hai số hữu tỉ x và y biết: x   y xy x y . :. b) Tìm GTNN của biểu thức: Ax x   | 1| | 2020 |. ---------- HẾT ---------- https://thcs.toanmath.com/ Chú ý: Học sinh không được sử dụng máy tính khi làm bài./.