ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KỲ II MÔN: TOÁN LỚP 8 Thời gian làm bài: 60 phút Câu 1 (4 điểm): Giải các phương trình sau a) 2 2 (x 3) (x 3) 6x 18      b) x 3 5 x 2 (x 2)(3 x)      c) 2 2 12x 30x 21 3x 7 6x 5 16x 9 3 4x 4x 3          d) 2 4 2 x 3 x 1 x 2 x x 2        Câu 2 (2 điểm): Đường sông từ tỉnh A đến tỉnh B ngắn hơn đường bộ 12 km. Từ A đến B, ca nô đi hết 4 giờ 20 phút, ô tô đi hết 3 giờ. Vận tốc ca nô nhỏ hơn vận tốc ô tô là 14 km/h. Tính vận tốc của ca nô và độ dài đường sông từ A đến B. Câu 3 (3, 5 điểm): Cho ABC cân tại A (  o A 90  ), hai đường cao BD và CE (D AC, EAB). Vẽ tia Bx vuông góc với AB tại B, Bx cắt tia AC tại I. Chứng minh rằng: a) ED//BC b) . 2 AC AE AI  c) BC là phân giác của góc DBI d) DC AB CI AE . .  Câu 4 (0, 5 điểm): Cho x, y,z 0  thỏa mãn 1 1 1 4. x y z    Chứng minh 1 1 1 A 1. 2x y z x 2y z x y 2z