Trường Tiểu học………. Đề kiểm tra giữa học kỳ ii 
Lớp : 2B Năm học : 2019 - 2020
Họ và tên: Môn: Toán
Ngày thi :                    Thời gian: 40 phút

Tên, chữ kí của giáo viên coi thi ……………………………………………….
Tên, chữ kí của giáo viên chấm thi …………………………………………….


I. Phần trắc nghiệm : (6 điểm)
Câu 1: (1 đ)  Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
       Viết tổng sau dưới dạng tích  3 + 3
A. 3 x 3 B. 3 x 2 C. 3 x 5 D. 3 x 4

Câu 2: (1 đ)  Độ dài đường gấp khúc MNPQ là:
                                                                 P            
           M                                                                                                  
               6 cm                              8 cm                  7cm        Q
                                             
                                      N
A. 20cm B. 21dm C. 21cm D. 12cm


Câu 3: (1 đ)  Chu vi hình tứ giác ABCD là:
A. 16cm                                     A           3cm             B
B. 34cm                            6cm                                  10cm
C. 28dm
D. 28cm                            C             9cm                 D
 
                                                                                    
Câu 4: (1,5 đ)  
 a/ Phép chia  27 : 3 =  9 Số chia là   (0,5đ)
A.  6 B.  27 C.  9 D.  3


b/ Hình nào đã khoanh vào  13 số vòng tròn (0,5đ)
                                                   
 
         A                                         B              
                                                                                           
c/   15 + 15 + 15 = ? (0,5đ)

       A.  55 B.  45 C.  65 D.  75

Câu 5: (0,5 đ)  Số cần điền vào chỗ chấm là:
5cm + 17cm – 19cm  = ……………
A.  48cm B.  3dm C.  3cm D.  48dm

Câu 6: (1 đ)  Nối  X  với số thích hợp.
                7 < 4  x   X < 16

   

Câu 7: (0,5 đ)                                              A              M             B
a/ Hình ABCD là hình………
b/ Hình AMD là hình……….

                                                                      D                                        C                             
 Câu 8: (0,5 đ)  Điền số.
2dm  5cm  = …………cm
32cm         = ……..dm……….cm

Câu 9: (2 đ)
Trong lớp có 35 học sinh, cứ 5 học sinh ngồi chung một bàn. Hỏi cần bao nhiêu bàn?
Bài giải
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
Câu 10: (1 đ)
Tìm Y:
4 x Y  =  15 - 3
Đáp án đề kiểm tra GHKII môn Toán lớp 2

I. Phần trắc nghiệm (6 điểm): 
Câu 1:      (1 điểm):   B
Câu 2:      (1 điểm):   C
Câu 3:      (1 điểm):   D
Câu 4a: (0,5 điểm):   D
Câu 4b: (0,5 điểm):   A
Câu 4c: (0,5 điểm):   B
Câu 5:   (0,5 điểm):   C                
Câu 6:      (1 điểm):   2 và 3
II. Tự luận : (4 điểm): 
Câu 7:
a/ Hình ABCD là hình bình hành.
b/ Hình AMD là hình tam giác
Câu 8:
2dm  5cm  = 25 cm
32cm         =  3 dm 2 cm
Câu 9: 7 bàn

Câu 10: Y = 4Người ra đề