KIỂM TRA MỘT TIẾT MÔN HÓA HỌC LỚP 8 Đề 1 : Câu 1 : ( 2đ ) Hãy tính khối lượng bằng gam của : a. Nguyên tử Ba. c. 3 nguyên tử Fe. b. 2 nguyên tử Ca. d. Nguyên tử S. Câu 2 : ( 2đ ) Cho các chất sau : CaO, H2, H2SO4, Fe, CH4, O2, CaCO3, Na, Fe(OH)2. Hãy cho biết đâu là đơn chất, đâu là hợp chất ? Câu 3 : ( 2đ )Tính phân tử khối của : a. SO2. b. H3PO4. c. Mg(NO3)2. d. Al2(SO4)3. Câu 4 : ( 1,5đ ) Tìm tên và kí hiệu của nguyên tố X biết : a. Nặng hơn Cacbon 2 lần. b. Hợp chất gồm 3 X – 4 O, nặng hơn phân tử oxi 7.25 lần. Câu 5 : ( 1,5đ ) Công thức hóa học của Al với O là Al2O3; của Cl với H là HCl. Hãy lập công thức hóa học của Al với Cl. Câu 6 : (1đ) Có hổn hợp gồm bột gỗ, bột nhôm và bột sắt. Hãy trình bày phương pháp tách riêng từng chất trong hổn hợp trên. Biết sắt có thể bị nam châm hút; khối lượng riêng của nhôm là 2,7 g/cm3 , của sắt là 7,8 g/cm3 và của gỗ là 0,8 g/cm3 . Cho biết nguyên tử khối của : O = 16, C = 12, Cu = 64, P = 31, Mg = 24, Ba = 137, Ca = 40, Fe = 56, N = 14, Br = 80, S = 32, P = 31, Al = 27, H = 1, Mg = 24. - HẾT -