ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT – CHƯƠNG I: CHẤT , NGUYÊN TỬ , PHÂN TỬ (02 đề)

Môn: Hoá học – LỚP 8

Thời gian làm bài: 45 phút

ĐỀ SỐ 01

Câu 1. (1đ)

   - Đơn chất là gì?

   - Chất nào là đơn chất trong các chất có công thức hoá học sau: Br2; N2O; Ba; NH3


Câu 2. (3đ)

   - Nêu ý nghĩa của công thức hoá học.

   - Từ công thức của chất oxit sắt từ là Fe3O4

   Hãy cho biết:

      a.Oxit sắt từ do những nguyên tố hoá học nào tạo  nên?

      b.Số nguyên tử của từng nguyên tố hoá học trong 1 phân tử oxit sắt  từ?

      c.Tính phân tử khối của oxit sắt  từ.


Câu 3.  (1đ)

Dùng chữ số và kí hiệu hoá học hoặc công thức hoá học để diễn đạt các ý   sau:

   1. Một nguyên tử hiđro                            

   2. Hai nguyên tử cacbon

   3. Ba nguyên tử nhôm

   4. Bốn phân tử oxi


Câu 4.  (1đ)

   Hãy cho biết hoá trị của các nguyên tố sau: Hiđro, Oxi, Clo. Người ta quy ước lấy nguyên tố nào làm đơn vị hoá trị?


Câu 5.  (1đ)

   Tám nguyên tử của nguyên tố X nặng bằng 7 nguyên tử của nguyên tố đồng.   Hãy tính  toán để cho biết tên và kí hiệu hoá học của  X?


Câu 6.  (1đ)

Tính hoá trị của:

     Nguyên tố S trong hợp chất  SO2

     Nhóm nguyên tử CO3 trong hợp chất K2CO3  biết K(I)


Câu 7. (1đ)

Lập công thức hoá học của hợp chất gồm:

     Al(III) và S(II)

     Mg(II) và nhóm SO4 (II)


Câu 8. (1đ)

Từ hoá trị của các nguyên tố và nhóm nguyên tử đã biết ở những câu trên. Hãy cho biết công thức hoá học nào sau đây viết sai? Al3(SO4)2; KO2; H2S. Sửa lại cho   đúng.ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM ĐỀ 01


Câu

Ý

Nội dung

Điểm

1

1.1

- Định nghĩa đúng

(0,5đ)

1.2

- Nêu được 1 đơn chất

(0,5đ)

 

 

2

1.1

- Nêu được ý nghĩa của CTHH

(1,5đ)

1.2a

- Nêu được mỗi ý đúng a

(0,5đ)

1.2b

- Nêu được mỗi ý đúng b

(0,5đ)

1.2c

- Nêu được mỗi ý đúng c

(0,5đ)

 

 

3

3.1

H

(0,25đ)

3.2

2C

(0,25đ)

3.3

3Al

(0,25đ)

3.4

4O2

(0,25đ)

4

 

H(I), O(II), Cl(I)

- quy ước lấy H(I) làm đơn vị hoá trị

(1đ)

5

 

8X = 7 .64 → X = 56 → X là Fe

(1đ)

6

6.2

SO2→ a.1 = II.2 → a = IV

 

 

 

(0,5đ)

6.1

1.2 = b. 1 → b = II

(0,5đ)

 

7

7.1.

AlxSy → III.x = II.y→ x: y = 2: 3 → chọn x = 2; y = 3  →

CTHH của h/c là Al2O3

(0,5đ)

7.2.

Mgx(SO4)y  → II.x = II.y→ x: y = 1: 1 → chọn x =1; y =  1

→ CTHH của h/c là MgSO4

(0,5đ)

8

 

Al3(SO4)2→ III.3 ≠ II.2 → CTHH sai → sửa lại: Al2(SO4)3

KO2 → I.1 ≠ II.2 → CTHH sai → sửa lại ... K2O

H2S → I.2 = II.1 → CTHH đúng

(1đ)