Đề bài


Câu 1.

   a. Vẽ đồ thị hàm số y=x2+4x3 .

   b. Xác định các giá trị của m để phương trình x24|x|+m=0 có ít nhất ba nghiệm.


Câu 2.

   a. Giải phương trình x2+(xx+1)2=3

   b. Tìm m để phương trình x+m1x+1+x2x=2 vô nghiệm.


Câu 3.Hai nghiệm x1, x2 của một phương trình bậc hai thoả mãn các hệ thức x1+x2+x1x2=0 và (m1)(x1+x2)x1x2=3m1Lập phương trình bậc hai đó.

Câu 4. Xác định m để phương trình 2x+x1=m1 có nghiệm.

Lời giải chi tiết

Câu 1.

a. Hàm số y=x2+4x3 có đồ thị là một parabol với

+ Đỉnh I(2;1)

+ Trục đối xứng x=2

+ Cắt Oy tại (0;3) , cắt Ox tại (0;1)  và (0;1).

Đồ thị

b. Ta có x24|x|+m=0

x2+4|x|3=m3 .

Phương trình trên là phương trình hoành độ giao điểm của đồ thị hàm số y=x2+4|x|3 và đường thẳng y=m3 .

Hàm số y=x2+4|x|3 là hàm số chẵn nên đồ thị đối xứng qua trục tung.

Khi x0 thì hàm số trở thành y=x2+4x3 .

Do đó đồ thị hàm số của hàm số y=x2+4|x|3 bao gồm phần đồ thị hàm số y=x2+4x3 ở bên phải trục tung và phần đối xứng của nó qua trục tung.

Theo đồ thị phương trình có ít nhất ba nghiệm khi và chỉ khi

3m3<10m<4 .

Câu 2.

a. Xét phương trình x2+(xx+1)2=3

Điều kiện xác định x+10x1 .

Ta có:

x2+(xx+1)2=3(xxx+1)2+2x.xx+1=3(x2x+1)2+2.x2x+13=0 .

Đặt t=x2x+1 , phương trình trở thành: t2+2t3=0

[t=1t=3

+) x2x+1=1x2x1=0

x=1±52   (thỏa mãn điều kiện).

+) x2x+1=3x2+3x+3=0  Vô nghiệm.

Vậy phương trình có hai nghiệm x=1±52

b.Xét phương trình x+m1x+1+x2x=2   (1).

Điều kiện xác định {x1x0 .

Với điều kiện trên thì phương trình tương đương

x2+(m1)x+x2x2=2x2+2x

(m4)x=2      (2).

Phương trình (1) vô nghiệm khi và chỉ khi phương trình (2) vô nghiêm hoặc có nghiệm không thỏa mãn điều kiện.

+ Phương trình (2) vô nghiệm khi và chỉ khi m4=0m=4 .

+ Phương trình (2) có nghiệm khi và chỉ khi m4≠⇔m4 .

Khi đó nghiệm của (2) là x=2m4 .  Hiển nhiên 2m40

Nghiệm này không thỏa mãn điều kiện khi và chỉ khi

2m4=1

2=m+4m=2

Vậy phương trình (1) vô nghiệm khi và chỉ khi m= 4 hoặc m= 2.

Câu 3.

Xét hệ {x1+x2+x1x2=0(m1)(x1+x2)x1x2=3m1

Đặt S=x1+x2,P=x1x2 .

Hệ trở thành {S+P=0(m1)SP=3m1

{mS=3m1P=S

Để hệ có nghiệm thì m0 . Khi đó: 

{S=3m1mP=3m1m

Vậy phương trình bậc hai cần tìm là

x23m1mx3m1m=0mx2(3m1)x3m+1=0 .

Câu 4.

Xét phương trình 2x+x1=m1    (1)

Điều kiện xác định: x10x1 .

Đặt t=x1,t0 . Phương trình trở thành

2(t2+1)+t=m1

2t2+t+3m=0   (2).

Phương trịnh (1) có nghiệm khi và chỉ khi phương trình (2) có nghiệm t0 .

Có hai trường hợp

+ Phương trình (2) có hai nghiệm thỏa mãn điều kiện t10t2

P03m20m3

+ Phương trình (2) có hai nghiệm thỏa mãn điều kiện 0t1t2

{Δ0S0P0{18(3m)01203m2 . Không có m thỏa mãn các điều kiện này.

Vậy phương trình (1) có nghiệm khi m3 .