Đề bài

Câu 1Khi đưa đầu ống dây dẫn kín lại gần cực bắc của nam châm cố định thì số đường sức từ xuyên qua tiết diện ống dây biến thiên như thế nào?

A. Tăng

B. Giảm

C. Không thay đổi 

D. Không xác định được


Câu 2. Chọn câu trả lời đúng khi nói về điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng trong 1 cuộn dây dẫn kín

A. Đặt cuộn dây gần 1 nam châm mạnh

B. Đặt 1 nam châm mạnh trong lòng cuộn dây

C. Khi số đường sức từ xuyên qua lòng cuộn dây rất lớn

D. Khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây biến thiên.


Câu 3. Khi nào xuất hiện dòng điện cảm ứng trong cuộn dây kín?

A. Khi cuộn dây chuyển động lại gần thanh nam châm

B. Khi thanh nam châm chuyển động ra xa cuộn dây

C. Khi thanh nam châm chuyển động lại gần cuộn dây

D. Cả A, B, C đều đúng.


Câu 4. Những bộ phận nào dưới đây là bộ phận cơ bản của 1 máy biến thế?

A. Cuộn dây sơ cấp

B. Cuộn dây thứ cấp

C. Lõi sắt

D. Cả 3 bộ phận trên.,


Câu 5. Cuộn sơ cấp của 1 máy biến thế có 1200 vòng, cuộn thứ cấp 60 vòng. Khi đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp 1 hiệu điện thế xoay chiều 220V thì ở hai đầu cuộn thứ cấp có hiệu điện thế là?

A. 9V

B. 11V

C. 22V

D. 12V


B.TỰ LUẬN


Câu 6: Người ta truyền tải 1 công suất điện 10kW bằng 1 đường dây dẫn có điện trở 4Ω thì công suất hao phí trên đường dây truyền tải điện là 0,1kW. Hiệu điện thế giữa hai đầu dây tải điện là bao nhiêu?


Câu 7: Đường dây tải điện có hiệu điện thế 15kV ở hai đầu  nơi truyền tải, công suất cung cấp ở nơi truyền tải P = 3.106W. dây dẫn tải điện cứ 1km có điện trở 0,2Ω, công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây Php = 160kW. Tính chiều dài tổng cộng L của dây dẫn.Lời giải chi tiết

Câu 1 : Chọn A

Khi đưa đầu ống dây dẫn kín lại gần cực bắc của nam châm cố định thì số đường sức từ xuyên qua tiết diện ống dây tăng lên.

Câu 2 : Chọn D

Điều kiện tổng quát xuất hiện dòng điện cảm ứng là Khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây biến thiên.

Câu 3 : Chọn D

Khi cuộn dây chuyển động lại gần thanh nam châm hoặc Khi thanh nam châm chuyển động ra xa cuộn dây hoặc Khi thanh nam châm chuyển động lại gần cuộn dây đều làm số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây biến thiên và đều xuất hiện dòng điện cảm ứng.

Câu 4 : Chọn D

Bộ phận cơ bản của 1 máy biến thế là : Cuộn dây sơ cấp; Cuộn dây thứ cấp; Lõi sắt

Câu 5 : Chọn B

Theo công thức biến thế U1U2=N1N2

U2=U1N2N1=220601200=11V

Câu 6 :

Từ công thức:

Php=P2R/U2

U=PRPhp=10000.4500=2000V

Câu 7 :

Cường độ dòng điện qua dây I=PU=3.10615000=200A

Công suất hao phí Php=I2RR=PhpI2=4Ω

Điện trở dây dẫn R=0,2.L=4

Chiều dài dây là