Đề bài

Câu 1Dòng điện xoay chiều có tác dụng gì ? Hãy chỉ ra kết luận không chính xác ?

A. Tác dụng nhiệt và tác dụng hóa học

B. Tác dụng quang

C. Tác dụng từ

D. Tác dụng sinh lí


Câu 2Cuộn sơ cấp của 1 máy biến thế có 200 vòng, cuộn thứ cấp 50 vòng. Khi đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp 1 hiệu điện thế xoay chiều 6V thì ở hai đầu cuộn thứ cấp có hiệu điện thế là?

A. 9V                B. 4,5V

C. 3V                D. 1,5V


Câu 3. Máy biến thế không hoạt động được với hiệu điện thế (nguần điện)

A. Hiệu điện thế một chiều

B. Hiệu điện thế nhỏ

C. Hiệu điện thế lớn

D. Hiệu điện thế xoay chiều


Câu 4. Để giảm hao phí trên đường dây chuyền tải điện, trong thực tế người ta thường dùng cách nào

A. Giảm điện trở của dây dẫn

B. Giảm công suất của nguần điện

C. Tăng hiệu điện thế hai đầu dây dẫn

D. Giảm công suất truyền tải


Câu 5. Người ta truyền tải một công suất điện 100kW bằng một đường dây dẫn có điện trở 5Ω, hiệu điện thế giữa hai đầu dây tải điện 10000V công suất hao phí trên đường dây truyền tải điện là ?

A. 5kW           B. 10kW

C. 0,5kW        D. 2kW


B.TỰ LUẬN


Câu 6. Viết công thức công suất hao phí điện năng trên dây dẫn.


Câu 7: Một máy biến thế gồm cuộn sơ cấp có 1000 vòng. Cuộn thứ cấp có 10000 vòng đặt ở đầu một đường dây tải điện để truyền đi một công suất điện là 11000kW. Biết hiệu điện thế hai đầu cuộn sơ cấp là 11kW.

a) Tính hiệu điện thế 2 đầu cuộn thứ cấp.

b) Cho công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây là 500kW, tính điện trở của toàn bộ dây

Lời giải chi tiết

Câu 1 : Chọn A

Dòng điện xoay chiều có chiều luôn thay đổi nên nó không gây ra được tác dụng hóa học.

Câu 2 : Chọn D

Theo công thức biến thế U1U2=N1N2

U2=U1N2N1=650200=1,5V

Câu 3 : Chọn A

Máy biến thế không hoạt động được với hiệu điện thế một chiều

Câu 4 : Chọn C

Để giảm hao phí trên đường dây chuyền tải điện, trong thực tế người ta thường dùng cách tăng hiệu điện thế hai đầu dây dẫn.

Câu 5 : Chọn B

Từ công thức:

Php=P2RU2=1000002.5100002=500W=0,5KW

Câu 6 :

Công thức đúng  và chỉ rõ công suất hao phí điện năng trên dây dẫn: Php=P2RU2

Với R là điện trở dây dẫn

P là công suất truyền tải

U là hiệu điện thế truyền tải.

Câu 7 :

a) Tính hiệu điện thế 2 đầu cuộn thứ cấp: 

Ta có U1U2=N1N2

U2=U1N2N1=11000100001000=110000V=110KV

b) Tính  điện trở tương đương của toàn bộ đường dây:

Cường độ dòng điện qua dây:

I=PU=11000110=100A

Công suất hao phí :

Php=I2.R

Điện trở là :