Đề bài


Câu 1. Trong chu kỳ biến đổi của nước biển (từ nước thành hơi, thành mưa trên nguồn, thành nước chảy trên sông, suối về biển) có kèm theo sự biến đổi năng lượng của dạng nào sang dạng nào?


Câu 2. Để đun sôi 2 lít nước thì phải tốn 1 nhiệt lượng 410000J trong khi nhiệt lượng cần thiết để 2 lít nước sôi là 290000J. Có gì mâu thuẫn với định luật bảo toàn năng lượng không?


Câu 3. Một nhà máy nhiệt điện mỗi giờ tiêu tốn trung bình 10 tấn than đá. Biết năng lượng do 1kg than bị đốt cháy là 2,93.107 J, hiệu suất của nhà máy là 25%. Hãy tính công suất điện trung bình của nhà máy?

Lời giải chi tiết


Câu 1 :

Trong chu kỳ biến đổi của nước biển:

Quang năng => nhiệt năng => cơ năng => nhiệt năng.

Câu 2 :

Không, vì nhiệt năng của bếp đã có 1 phần chuyển hóa thành dạng nhiệt năng tỏa ra môi trường xung quanh.

Câu 3 :

Năng lượng do 1 tấn than đá bị đốt cháy là:

Atp = 104 .2,03.107 = 2,93.1011 J

Phần năng lượng chuyển hóa thành điện năng:

A=Atp.25%100%=2,93.1011.25%100%7.3.1010J

Công suất trung bình: