ĐỀ SỐ 4


Câu 1.

Viết tập hợp A các số tự nhiên lớn hơn 10 và không vượt quá 20 bằng cách liệt kê các phần tử.

Câu 2. Thực hiện các phép tính:

a. 3

4

:3

2 + 23

.22

b. 2

3

.17 - 2

3

.14


Câu 3.

a. Tìm x, biết: 70 - 5(x-3) = 40.

b. Tính giá trị của biểu thức B = 1300 + [7(4x + 60) + 11] tại x = 10.

Câu 4.

a. Tìm ƯCLN(12,16,36) rồi tìn ƯC(12,16,36).

b. Số học sinh khối 6 từ 50 đến 100 em. Tìm số học sinh, biết rằng số học sinh đó xếp 6 hàng vừa đủ

và xếp 11 hàng cũng vừa đủ.