Đề bài

Câu 1 (4 điểm): Viết phương trình hóa học xảy ra khi cho mẩu nhỏ natri vào dung dịch rượu etylic.


Câu 2 (3 điểm): Tính khối lượng CH3COOH điều chế được từ 3 lít rượu etylic 60 (cho hiệu suất phản ứng 75%, rượu etylic có D = 0,8g/ml, H = 1, C = 12, O = 16).


Câu 3 (4 điểm): Để trung hòa 3 gam một axit có công thức CnH2n+1COOH cần vừa đủ 100ml dung dịch NaOH 0,5M. Viết công thức cấu tạo thu gọn của axit đó. (H = 1, C = 12, O = 16)

Lời giải chi tiết

Câu 1:

2H2O+2Na2NaOH+H22C2H5OH+2Na2C2H5ONa+H2


Câu 2:

Khối lượng rượu etylic =3000.0,06.0,8=144 gam.

C2H5OH + O2  CH3 – COOH + H2O (men giấm)

Khối lượng CH3 – COOH theo phương trình =14446.60=187,82gam

Khối lượng CH3 – COOH thực tế =187,82.0,75=140,87 gam.

Câu 3:

CnH2n+1COOH+NaOHCnH2n+1COONa+H2OnCnH2n+1COOH=nNaOH=0,05molMCnH2n+1COOH=30,05=60M=14n+46=60n=1

Công thức của axit là:CH3- COOH