Đề bài

A. TRẮC NGHIỆM.


Câu 1. Phương án nào dưới đây sai

Trong công thức tính độ lớn của lực đẩy Ác-si-mét: F = dV, trong đó d là trọng lượng riêng của chất lỏng, V là thể tích của

   A. phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ.

   B. phần chất lỏng dâng lên thêm khi có vật trong chất lỏng.

   C. phần vật chìm trong chất lỏng.

   D. cả vật.


Câu 2. Khi vật nổi trên mặt chất lỏng thì cường độ của lực đẩy Ác-si-mét

   A. bằng trọng lượng của phần vật chìm trong nước.

   B. nhỏ hơn trọng lượng của của phần vật chìm trong nước.

   C. bằng trọng lượng của vật.

   D. lớn hơn trọng lượng của vật.


Câu 3. Cho hai vật cùng khối lượng, cùng thể tích nhưng một vật hình hộp. vật kia hình lập phương. Khi nhúng cả hai vật trong cùng một chất lỏng thì:

   A. Lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên vật hình lập phương lớn hơn vật hình hộp.

   B. Lực đẩy Ảc-si-mét tác dụng lên vật hình lập phương nhỏ hơn vật hình hộp.

   C. Lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên vật hai vật là như nhau.

   D. Cả ba trường hợp trôn đều có thể xảy ra.


Câu 4. Một quả cân bằng sắt có khối lượng 200g thả vào trong dầu. Biết lực đẩy tác dụng lên quả cân khi thả nó trong dầu là 0,2N. Cho biết trọng lượng riêng của dầu ddau  = 8000 N/m3 . Trọng lượng riêng của sắt là

   A. 8000N/m3

   B. 80000N/m3  

   C. 800000N/m3.  

   D. 8000000N/m3


Câu 5. Một kg nhôm (có trọng lượng riêng 27000 N/m3) và l kg chì (trọng lượng riêng 130000 N/m3) được thả vào một bể nước. Lực đẩy tác dụng lên khối nào lớn hơn?

   A. Nhôm.       

   B. Bằng nhau.

   C. Chì.           

   D. Không đủ dữ liệu để kểt luận.


B. TỰ LUẬN


Câu 6. Một bình chứa nước có diện tích đáy là 50cm2 , chứa một lít nước.

   a) Tính áp suất do nước tác dụng lên đáy bình.

   b) Nếu đặt một áp kế ở đáy bình, áp kế có chỉ giá trị của câu a không ? Tại sao?


Câu 7. Một người tác dụng lên mặt sàn một áp suất 1,7.104  N/m2. Diện tích của các bàn chân tiếp xúc với mặt sàn là 0,03m2 . Hỏi trọng lượng và khối lượng cùa người đó?

Lời giải chi tiết

1

2

3

5

D

C

C

B

A

Câu 6. 

a) Độ cao mực nước trong bình:

h=VS=100050=20cm

Áp suất của nước tác dụng lên đáy bình:

p=hd=2000(N/m2)

b) Nểu đặt một áp kế ở đáy bình, áp kế không chỉ giá trị cửa câu a. Áp kế sẽ chỉ áp suất tổng cộng ở đáy bình bao gồm áp suất của khí quyen (tác dụng lên mặt nước) và áp suất của nước.

Câu 7.

Trọng lượng của người

P=p.S=17000.0,03=510N.

Khối lượng của người: