Đề bài

A. TRẮC NGHIỆM.


Câu 1. Áp suất ở đáy của một bình chứa rượu không phụ thuộc vào:

   A. Trọng lượng riêng của rượu.

   B. Độ cao của mức rượu trong bình.

   C. Khối lượng riêng của rượu.

   D. Diện tích cùa mặt thoáng của rượu.


Câu 2. Lực đẩy Ác-si-mét không phụ thuộc vào đại lượng nào sau đây?

   A. Khối lượng của vật bị nhúng.

   B. Thể tích của vật bị nhúng.

   C. Trọng lượng riêng của chất lỏng đựng trong chậu.           

   D. Khối lượng riêng của chất lỏng đựng trong chậu.


Câu 3. Phát biểu nào đúng trong các phát biểu sau đây?

1. Lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên một vật bằng trọng lượng của chất lưu (chất lỏng hoặc chất khí) bị vật chiếm chỗ.

2. Lực đẩy Ác-si-mét không phụ thuộc vào trọng lượng của vật thả trong chất lưu mà phụ thuộc vào trọng lượng của chất lưu đã bị vật chiếm chỗ.

3. Lực đẩy lên một vật ngập trong nước nhỏ hơn trọng lượng của nước bị vật chiếm chỗ.

   A. 1).                          B. 1) và 2).          

   C. 2) và 3).                 D. 3)


Câu 4. Một vật nặng 100 kg đang nổi trên mặt nước. Thể tích phần chìm của vật là:

   A. Lớn hơn 100 dm3             

   B. Nhỏ hơn 100 dm3

   C. Bằng 100 dm3                           

   D. 200100dm3


Câu 5. Một hòn đá có khối lượng 4,8kg. Biết trọng lượng riêng d của đá bằng 2,4.104N/m3 . Lực đẩy của nước tác dụng lên hòn đá khi ở trong nước là:

   A. 48 N.                          B. 2 N                  

   C.20N.                            D.4,8N


B.TỰ LUẬN


Câu 6. Một bình hoa có khối lượng 2kg đặt trên bàn. Biết đáy bình là mặt tròn bán kính 5cm. Hãy tính áp suất của bình lên mặt bàn ra đơn vị N/m2 và Pa.Lời giải chi tiết

1

2

3

4

5

D

A

B

C

B

Câu 5:

Thể tích của vật là:

V=mdv=4,82,4.104=2.104m3

Lực đẩy của nước tác dụng lên hòn đá khi ở trong nước là:

FA=dn.V=10000.2.104=2N

Chọn B

Câu 6.

Diện tích của đáy bình là

S=πR2=0,00785m2.

Áp suất của đáy bình tác dụng lên bàn:

p=20:0,00785=2547N/m2