Đề bài


Cho mạch điện như sơ đồ sau: Biết rằng U13  = 8,9V, U12 = 6V và khi công tắc k đóng ampe kế A 1 chỉ 0,5A.


1. Hãy chọn số thích hợp điền vào chỗ trống trong các câu sau:

a) I1  = I2 = …

b) U13  = U12 + U23  = …

c) U23 = …


2. Nêu cách mắc vôn kế để đo hiệu điện thế giữa hai đầu nguồn điện. Vôn kế đó phải có giới hạn đo tối thiểu là bao nhiêu?


3. Tại sao hiệu điện thế giữa hai điểm 1 và 3 không bằng 9V?


Lời giải chi tiết

Câu 1.1. Chọn số thích hợp điền vào chỗ trống:

a)  I1  = I2  = 0,5A

b)  U13 =U12  + U23 = 8,9A

c)  U23 = 2,9V

Câu 1.2. Cách mắc vôn kế để đo hiệu đêịn thế giữa hai đầu nguồn điện: Mắc vôn kế song song với nguồn vào cực của nguồn điện, sao cho chốt + ở vị trí cực dương của nguồn và chốt - ở vị trí cực âm của nguồn.

  Vôn kế đó phải có giới hạn đo (GHĐ) tối thiểu là 9V.

Câu 1.3. Hiệu điện thế giữa hai điểm 1 và 3 không bằng 9V vì hai đầu các ampe kế và dây nối có  một hiệu điện thế.