Đề bài


Câu 1. Giải phương trình (x3)(x4)+2x27x+11=4 .


Câu 2. Xác định các giá trị của tham số m để với mọi x ta có

1x2+5x+m2x23x+2<7 .


Lời giải chi tiết

Câu 1.

Điều kiện xác định x27x+110.

Ta có

(x3)(x4)+2x27x+11=4x27x+11+2x27x+113=0.

Đặt t=x27x+11,t0. Ta có phương trình

t2+2t3=0[t=1t=3.

So với điều kiện chọn nghiệm t=1.

Vây: x27+11=1

x27x+10=0

[x=2x=5 (thỏa mãn điều kiện).

Phương trình có hai nghiệm x=2 và x=5.

Câu 2.

Ta có:  2x23x+2=2(x232x+1)=2[(x34)2+716]>0 với mọi xR.

 Do đó: 1x2+5x+m2x23x+2<7

(2x23x+2)x2+5x+m<7(2x23x+2)

{3x2+2x+m+20(1)13x226x+14m>0(2)

Hệ bất phương trình trên đúng với mọi xR khi và chỉ khi

{Δ10Δ2<0{13(m+2)016913(14m)<0{m53m<153m<1.

Vậy m[52;1).