Đề bài


Câu 1. Giải bất phương trình 1x+2x+43x+3 .


Câu 2. Xác định các giá trị của tham số m để bất phương trình sau vô nghiệm (m+2)x22(m1)x+4<0


Lời giải chi tiết

Câu 1. Ta có:

1x+2x+43x+3

1x+2x+43x+30

(x+3)(x+4)+2x(x+3)3x(x+4)x(x+3)(x+4)0

x+12x(x+3)(x+4)0

Bảng xét dấuBất phương trình có nghiệm x[12;4)(3;0)

Câu 2. Bất phương trình (1) vô nghiệm tức là:

(m+2)x22(m1)x+40 (2) với mọi xR.

+) Nếu m=2 thì bất phương trình (2) trở thành 6x+40, không đúng với mọi xR.

+) Nếu m2 thì bất phương trình (2) đúng với mọi xR khi và chỉ khi

{a>0Δ0{m+2>0(m1)24(m+2)0{m+2>0m26m70

{m>21m71m7

Vậy m[1;7].