NHÓM TOÁN VD – VDC - THCS BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG I - HÌNH HỌC 6 Nhóm giáo viên toán VD – VDC - THCS ĐỀ BÀI Cho hình vẽ sau: Hình 1 (Áp dụng từ Câu 1-Câu 6 ) Câu 1. Điểm A thuộc những đường thẳng nào? A. A a  và A b  B. A a  và A c  C. A c  và A b  D. A a A b   ; và A c  Hướng dẫn Chọn B. Vì A nằm trên đường thẳng a và c .Chọn B. Câu 2. Điểm A không thuộc những đường thẳng nào? Hướng dẫn A. A a  B. A b  C. A c  D. Cả A B C , , Chọn B. Vì A không nằm trên đường thẳng b .Chọn B. Câu 3. Điểm B nằm trên đường thẳng nào? A. B a  và B b  B. B a  và B c  C. B c  và B b  D. B a B b   ; và B c  Hướng dẫn Chọn A. a c B b C A NHÓM TOÁN VD – VDC - THCS Vì B nằm trên đường thẳng a và b .Chọn A. Câu 4. Điểm B không nằm trên đường thẳng nào? A. B a  B. B b  C. B c  D. Cả A B C , , Hướng dẫn Chọn C. Vì B không nằm trên đường thẳng c .Chọn C. Câu 5. Những đường thẳng nào đi qua điểm C ? A. C a  và C b  B. C a  và C c  C. C c  và C b  D. C a C b   ; và C c  Hướng dẫn Chọn C. Vì C nằm trên đường thẳng b và c .Chọn C. Câu 6. Những đường thẳng nào không đi qua điểm C ? A. C a  B. C b  C. C c  D. Cả A B C , , Hướng dẫn Chọn A. Vì C không nằm trên đường thẳng a .Chọn A. Câu 7. Cho hình vẽ: Tia xy trùng với tia nào ? A. AB B. Ay C. Bx D. By Hướng dẫn Chọn A. Vì có một đường thẳng và chỉ một đường thẳng đi qua hai điểm A và B .Chọn A. Câu 8. Cho hình vẽ: Trong ba điểm A B C , , thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại ? A. A nằm giữa B. B nằm giữa C. C nằm giữa D. Cả A B C , , x A B y x A B C y NHÓM TOÁN VD – VDC - THCS Hướng dẫn Chọn B. Vì AB BC AC   nên B nằm giữa A và B .Chọn B. Câu 9. Cho hình vẽ: Chọn đáp án đúng? A. AB AC BC   B. AC BC AB   C. AB BC AC   D. AB BC AC   Hướng dẫn Chọn C. Câu 10. Cho hình vẽ: M là trung điểm của đoạn thẳng AB khi nào ? A. MA MB  B. MA MB  C. MA MB  D. M nằm giữa AB Hướng dẫn Chọn B. Theo định nghĩa M nằm giữa AB, như hình vẽ và MA MB  nên M là trung điểm của đoạn thẳng AB .Chọn B. Câu 11. Cho 20 điểm trong đó có : không có 3 điểm nào thẳng hàng . Cứ qua 2 điểm kẻ 1 đường thẳng . Tính số đường thẳng tạo thành ? A. 190 B. 192 C. 194 D. 196 Hướng dẫn Chọn A. Số đường thẳng qua 20 điểm là: 20.19: 2 190  đường thẳng. Câu 12. Nếu trong 20 điểm có đúng 3 điểm thẳng hàng thì số lượng đường thẳng tạo thành sẽ là bao nhiêu ? A. 186 B. 188 C. 184 D. 189 Hướng dẫn Chọn B Qua 20 điểm không có 3 điểm thẳng hàng có 20.19: 2 190  đường thẳng . x A B C y A M B NHÓM TOÁN VD – VDC - THCS Qua 3 điểm không thẳng hàng có 3.2: 2 3  đường thẳng. Qua 3 điểm thẳng hàng có 1 đường thẳng nên số đường thẳng giảm 2 đường thẳng. Vậy có 190 – 2 = 188 đường thẳng Câu 13. Cho 100 điểm trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng . Hỏi có thể kẻ được bao nhiêu đường thẳng đi qua 2 trong 100 điểm đã cho? A. 4500 B. 4850 C. 4950 D. 5850 Hướng dẫn Chọn C Qua 1 điểm kẻ đến 99 điểm còn lại được 99 đường thẳng. Qua 100 điểm thì số đường thẳng tạo ra là : 100.99. Vì số đường thẳng xuất hiện hai lần nên số đường thẳng tạo ta là: (100.99): 2 = 4950 đường thẳng Câu 14. Cho 100 điểm trong đó có đúng 3 điểm thẳng hàng thì số đường thẳng kẻ được là bao nhiêu? A. 4948 B. 4820 C. 4925 D. 4848 Hướng dẫn Chọn A Qua 100 điểm không có 3 điểm thẳng hàng có 100.99: 2 4950  đường thẳng Qua 3 điểm không thẳng hàng có 3 đường thẳng, nhưng qua 3 điểm thẳng hàng chỉ có 1 đường thẳng nên số đường thẳng giảm 2 đường thẳng. Vậy số đường thẳng tạo ra là: 4950 – 2 = 4948 đường thẳng Câu 15. Cho 25 điểm trong đó không có 3 điểm thẳng hàng. Cứ qua 2 điểm ta vẽ một đường thẳng. Hỏi có tất cả bao nhiêu đường thẳng? A. 248 B. 348 C. 300 D. 400 Hướng dẫn Chọn C (24.25): 2 = 300 đường thẳng Câu 16. Cho 4 điểm phân biệt. Cứ qua hai điểm ta vẽ được một đường thẳng. Hỏi có tất cả bao nhiêu đường thẳng, biết rằng không có ba điểm nào thẳng hàng? A. 6 B. 8 C. 7 D. 9 Hướng dẫn Chọn A (3.4) : 2 = 6 đường thẳng NHÓM TOÁN VD – VDC - THCS Câu 17. Qua 5 điểm vẽ được nhiều nhất bao nhiêu đường thẳng? A. 7 B. 9 C. 8 D. 10 Hướng dẫn Chọn D (4. 5) : 2 = 10 đường thẳng Câu 18. Cho 50 điểm. Vẽ được bao nhiêu đường thẳng qua hai điểm trong 50 điểm đó nếu không có ba điểm nào thẳng hàng ? A. 1222 B. 1223 C. 1224 D. 1225 Hướng dẫn Chọn D (49.50):2 = 1225 đường thẳng Câu 19. Cho 50 điểm. Vẽ được bao nhiêu đường thẳng qua hai điểm trong 50 điểm đó nếu có đúng ba điểm nào thẳng hàng ? A. 1222 B. 1223 C. 1224 D. 1225 Hướng dẫn Chọn B 1225 – 2 = 1223 đường thẳng Câu 20. Cho 50 điểm. Vẽ được bao nhiêu đường thẳng qua hai điểm trong 50 điểm đó nếu có đúng mười điểm nào thẳng hàng ? A. 1185 B. 1181 C. 1186 D. 1182 Hướng dẫn Chọn B Qua 50 điểm không có 3 điểm thẳng hàng vẽ được 50.49:2 = 1225 đường thẳng. Qua 10 điểm không có 3 điểm nào thẳng hàng có 10.9:2=45 đường thẳng. Qua 10 điểm thẳng hàng chỉ có 1 đường thẳng nên số đường thẳng giảm 44 đường thẳng. Vậy số đường thẳng là: 1225 – 44 = 1181 đường thẳng Câu 21. Cho 100 điểm trong đó có đúng 5 điểm thẳng hàng . Cứ qua hai điểm ta kẻ một đường thẳng . Hỏi có bao đường thẳng được kẻ? A. 4941 B. 4943 C. 4942 D. 4944 Hướng dẫn Chọn A 4941 đường thẳng NHÓM TOÁN VD – VDC - THCS Câu 22. Cho 101 đường thẳng trong đó bất cứ hai đường thẳng nào cũng cắt nhau và không có ba đường thẳng nào đồng quy. Tính số giao điểm của chúng A. 5052 B. 5051 C. 5055 D. 5050 Hướng dẫn Chọn D (101.100): 2 = 5050 đường thẳng Câu 23. Cho n điểm (n  2). Nối từng cặp hai điểm trong n điểm đó thành các đoạn thẳng. Hỏi có bao nhiêu đoạn thẳng nếu trong n điểm đó không có ba điểm nào thẳng hàng A. ( 1) 3 n n  B. ( 1) 2 n n  C. 2 ( 1) 2 n n  D. ( 1) 2 n n  Hướng dẫn Chọn B Nối 1 điểm với n – 1 đoạn thẳng ta được (n – 1) đoạn thẳng, với n điểm ta được n(n – 1) đoạn thẳng. Vì số đoạn thẳng được tính hai lần nên số đoạn thẳng là: ( 1) 2 n n  Câu 24. Cho n điểm (n  2). Nối từng cặp hai điểm trong n điểm đó thành các đoạn thẳng. Hỏi có bao nhiêu đoạn thẳng nếu trong n điểm đó đúng ba điểm nào thẳng hàng A. ( 1) 3 n n  B. ( 1) 2 n n  C. 2 ( 1) 2 n n  D. ( 1) 2 n n  Hướng dẫn Chọn B Tuy trong hình vẽ có ba điểm thẳng hàng, nhưng số đoạn thẳng phải đếm vẫn không thay đổi do đó số đoạn thẳng vẫn là ( 1) 2 n n  đoạn thẳng. Câu 25. Cho 1770 đoạn thằng. Tính xem có tất cả bao nhiêu điểm? A. 50 B. 60 C. 70 D. 80 Hướng dẫn Chọn B Ta có   ( 1) 1770 1 3540 60.59 60 2 n n n n n         . Câu 26. Cho n đường thẳng trong đó bất cứ hai đường thẳng nào cũng cắt nhau , không có ba đường thẳng nào đồng quy. Biết số giao điểm tạo thành là 780 giao điểm . Tính số đường thẳng ? A. 45 B. 42 C. 49 D. 40 Hướng dẫn NHÓM TOÁN VD – VDC - THCS Chọn D Ta có:   ( 1) 780 1 1560 40.39 40 2 n n n n n         . Câu 27. Cho 100 đường thẳng trong đó có đúng ba đường thẳng song song và không có ba đường thẳng nào đồng quy . Tính số giao điểm được tạo thành ? A. 294 B. 293 C. 291 D. 299 Hướng dẫn Chọn C 291 đường thẳng Câu 28. Cho 2014 điểm trong đó chỉ có 5 điểm thẳng hàng với nhau, các điểm còn lại không có 3 điểm nào thẳng hàng với nhau. Hỏi khi nối tất cả các điểm đó với nhau thì được tất cả bao nhiêu đoạn thẳng ? A. 294 B. 293 C. 291 D. 299 Hướng dẫn Chọn C 291 đường thẳng Câu 29. Cho n đường thẳng, trong đó bất kì hai đường thẳng nào cũng cắt nhau và không có ba đường nào đồng quy . Hỏi có tất cả bao nhiêu giao điểm được tạo thành từ các đường thẳng đó? A. n. B. n n 1 . C.  1 . 2 n n  D. n 1. Hướng dẫn Chọn C. Cứ 1 đường thẳng thì tạo với n 1 đường còn lại n 1 giao điểm. Có n đường thẳng như vậy nên ta có: n n 1 giao điểm. Nhưng mỗi giao điểm được tính 2 lần nên thực tế số giao điểm là:  1 2 n n  giao điểm. Câu 30. Cho 2019 đường thẳng cắt nhau từng đôi một. Hỏi có nhiều nhất bao nhiêu giao điểm được tạo thành từ các đường thẳng đó? A. 2037171. B. 2031717. C. 3021717. D. 3027171 Hướng dẫn NHÓM TOÁN VD – VDC - THCS Chọn A. 1 đường thẳng bất kì tạo với 2018 đường còn lại 2018 giao điểm. Có 2019 đường như vậy nên ta có: 2018.2019 giao điểm. Nhưng mỗi giao điểm được tính 2 lần nên thực tế số giao điểm là: 2018.2019 2037171 2  giao điểm. Câu 31. Cho 11 đường thẳng đôi một cắt nhau, trong đó không có ba đường thẳng nào đồng quy. Hỏi có tất cả bao nhiêu giao điểm của các đường thẳng đó? A. 11. B. 110. C. 55. D. 100. Hướng dẫn Chọn C. Số giao điểm của 11 đường thẳng là: 11.10 55 2  (điểm). Câu 32. Cho 11 đường thẳng đôi một cắt nhau trong đó có đúng 5 đường thẳng đồng quy. Hỏi có tất cả bao nhiêu giao điểm được tạo thành từ các đường thẳng đó? A. 55. B. 50. C. 44. D. 46. Hướng dẫn Chọn D. Nếu không có ba đường nào đồng quy thì số giao điểm là: 11.10 55 2  (điểm). Trong 5 đường thẳng đồng quy, chúng chỉ có 1 giao điểm. Nếu 5 đường này không đồng quy mà cắt nhau đôi một thì số giao điểm là: 5.4 10 2  (điểm) Số giao điểm giảm đi là: 10 1 9   (điểm) Vậy có tất cả: 55 9 46   (điểm). Câu 33. Cho 4 đường thẳng đôi một cắt nhau, không có ba đường nào đồng quy. Hỏi có tất cả bao nhiêu giao điểm được tạo thành từ các đường thẳng đó? A. 4. B. 5. C. 6. D. 7. Hướng dẫn Chọn C. NHÓM TOÁN VD – VDC - THCS Số giao điểm của 4 đường thẳng là: 4.3 6 2  (điểm). Câu 34. Cho 7 đường thẳng trong đó hai đường thẳng bất kì nào cũng cắt nhau. Hỏi có ít nhất bao nhiêu giao điểm được tạo thành từ các đường thẳng đó? A. 1. B. 2. C. 3. D. 7. Hướng dẫn Chọn A. Nếu 7 đường thẳng cùng cắt nhau tại 1 điểm thì số giao điểm được tạo thành là 1 . Câu 35. Có 5 đường thẳng a b c m n , , , , cắt nhau đôi một, trong đó có 3 đường thẳng abc , , đồng quy. Hỏi có tất cả bao nhiêu giao điểm được tạo thành? A. 5. B. 6. C. 7. D. 8. Hướng dẫn Chọn D. Nếu 3 đường abc , , không đồng quy thì số giao điểm được tạo thành là: 5.4 10 2  giao điểm. Khi 3 đường abc , , đồng quy thì số giao điểm được tạo thành là 1 giao điểm. Nếu 3 đường này đồng quy thì số giao điểm tạo thành là: 3.2 3 2  giao điểm. Số giao điểm bị giảm đi là: 3 1 2   giao điểm Vậy có tất cả: 10 2 8   giao điểm. Câu 36. Cho 2015 đường thẳng đôi một cắt nhau trong đó có 3 đường đồng quy. Hỏi có tất cả bao nhiêu giao điểm được tạo thành từ các đường thẳng đó? A. 2029105. B. 2029103. C. 2029101. D. 2029102. Hướng dẫn Chọn B. Nếu không có 3 đường đồng quy thì só giao điểm được tạo thành là: 2015.2014 2029105 2  giao điểm. NHÓM TOÁN VD – VDC - THCS 3 đường đồng quy thì số giao điểm là 1 . Nếu 3 đường này không đồng quy thì số giao điểm tạo thành là: 3.2 3 2  giao điểm. Số giao điểm bị giảm đi là: 3 1 2   giao điểm. Vậy có tất cả 2029105 2 2029103   giao điểm. Câu 37. Cho 100 đường thẳng trong đó hai đường thẳng bất kì nào cũng cắt nhau. Hỏi có nhiều nhất bao nhiêu giao điểm được tạo thành từ các đường thẳng đó? A. 5000. B. 9900. C. 4900. D. 4950. Hướng dẫn Chọn D. Số giao điểm được tạo thành là: 99.100 4950 2  giao điểm. Câu 38. Cho 1015 đường thẳng đôi một cắt nhau trong đó có 15 đường đồng quy. Hỏi có tất cả bao nhiêu giao điểm được tạo thành từ các đường thẳng đó? A. 514105. B. 514501. C. 514015 D. 515401. Hướng dẫn Chọn B. Nếu không có 15 đường đồng quy thì só giao điểm được tạo thành là: 1015.1014 514605 2  giao điểm. 15 đường đồng quy thì số giao điểm là 1 . Nếu 15 đường này không đồng quy thì số giao điểm tạo thành là: 15.14 105 2  giao điểm. Số giao điểm bị giảm đi là: 105 1 104   giao điểm. Vậy có tất cả 514605 104 514501   giao điểm. Câu 39. Nếu điểm M nằm giữa hai điểm A và B thì: A. AM MB AB   B. AM MB AB   C. BA AM BM   D. AB BM AM   Hướng dẫn Chọn B. Điểm M nằm giữa hai điểm A và B nên AM MB AB   . NHÓM TOÁN VD – VDC - THCS Câu 40. Cho M là điểm nằm giữa A và B . Biết AM  3 cm, AB  8 cm. Độ dài đoạn thẳng MB là ? A. 5 B. 4 C. 6 D. 11 Hướng dẫn Chọn A. Vì điểm M nằm giữa hai điểm A và B nên AM MB AB   Thay AM  3 cm, AB  8 cm, ta có : 3 8   MB MB  8 3 5 cm Vậy, MB  5 cm. Câu 41. Cho đoạn thẳng AB có độ dài 11 cm. Điểm M nằm giữa A và B . Biết rằng MB MA   5 cm. Độ dài đoạn thẳng MA là? A. 3 cm B. 4 cm C. 5 cm D. 6 cm Hướng dẫn Chọn A. Điểm M nằm giữa A và B nên MA MB AB   mà AB 11 cm Suy ra MA MB  11 mà MB MA   5 Suy ra MB  8 cm, MA  3 cm. Câu 42. Cho điểm C thuộc đoạn thẳng AB . Trên tia CB , lấy điểm D . Hỏi trong ba điểm A C D , , điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? A. Điểm C nằm giữa hai điểm A và D . B. Điểm D nằm giữa hai điểm A và C . C. Điểm A nằm giữa hai điểm C và D . D. Không có điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại. Hướng dẫn Chọn A. Điểm C nằm giữa hai điểm A và B nên tia CA và CB là hai tia đối nhau, mà D thuộc tia CB . Từ đó suy ra C nằm giữa hai điểm A và D . Câu 43. Trong các trường hợp sau, trường hợp nào thì ba điểm A B C , , thẳng hàng? A. AB  3,1 cm; BC  2,9 cm; AB  5 cm. B. AB  3,1 cm; BC  2,9 cm; AB  6 cm. C. AB  3,1 cm; BC  2,9 cm; AB  7 cm. A B C D NHÓM TOÁN VD – VDC - THCS D. AB  3,1 cm; BC  2,9 cm; AB  5,8 cm. Hướng dẫn Chọn B. Ta có AB BC     3,1 2,9 6 cm (1) Mà AC  6 cm (2) Từ (1) và (2) suy ra AB BC AC   Suy ra B nằm giữa hai điểm A và C . Suy ra ba điểm A B C , , thẳng hàng. Câu 44. Câu nào sau đây sai? A. Nếu AM MB AB   thì ba điểm A M B , , thẳng hàng. B. Nếu AB BM AM   thì điểm B không nằm giữa hai điểm A và M . C. Nếu AM MB AB   thì điểm B không nằm giữa hai điểm A và M . D. Nếu MA MB AB   thì điểm B nằm giữa hai điểm A và M . Hướng dẫn Chọn B. AM MB AB   thì M nằm giữa A và B suy ra ba điểm A M B , , thẳng hàng (luôn đúng) AM MB AB   thì M nằm giữa A và B suy ra điểm B không nằm giữa hai điểm A và M . (luôn đúng) MA MB AB AB MB MA      thì điểm B nằm giữa hai điểm A và M (luôn đúng) AB BM AM   thì điểm B nằm giữa hai điểm A và M . Vậy, AB BM AM   thì điểm B không nằm giữa hai điểm A và M là khẳng định sai. Câu 45. Cho ba điểm A B C , , . Câu nào sau đây đúng: A. Nếu AB BC AC   thì điểm B không nằm giữa hai điểm A và C . B. Nếu AC CB AB   thì điểm C không nằm giữa hai điểm A và B . C. Nếu CA AB CB   thì điểm A không nằm giữa hai điểm C và B . D. Cả ba câu A B C , , đều đúng. Hướng dẫn Chọn D. AB BC AC   thì điểm B không nằm giữa hai điểm A và C (luôn đúng) AC CB AB   thì điểm C không nằm giữa hai điểm A và B (luôn đúng) CA AB CB   thì điểm A không nằm giữa hai điểm C và B (luôn đúng) NHÓM TOÁN VD – VDC - THCS Vậy, cả ba câu A B C , , đều đúng. Câu 46. Cho ba điểm A B C , , cùng nằm trên một đường thẳng. Hỏi điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại, nếu: 1 . 2 AB AC BC   A. Điểm C nằm giữa hai điểm A và B . B. Điểm B nằm giữa hai điểm A và C . C. Điểm A nằm giữa hai điểm B và C . D. Không có điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại. Hướng dẫn Chọn C. Ta có 1 1 2 2 AB AC BC BC BC     nên điểm A nằm giữa hai điểm B và C . Câu 47. Cho ba điểm M O N , , sao cho: OM ON   2; 3 và MN  4 . Câu nào sau đây đúng? A. Không có điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại. B. Điểm O nằm giữa hai điểm M và N . C. Điểm M nằm giữa hai điểm O và N . D. Điểm N nằm giữa hai điểm O và M . Hướng dẫn Chọn A. Vì MO ON MN     2 3 4 nên O không nằm giữa hai điểm M và N . OM MN ON     2 4 3 nên M không nằm giữa hai điểm O và N . ON NM OM     3 4 2 nên N không nằm giữa hai điểm O và M . Vậy, không có điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại. Câu 48. Cho ba điểm M N P , , thẳng hàng. Biết MP  6 cm, NP  3 cm, MN  9 cm. Hỏi điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại ? A. Điểm M nằm giữa N và P B. Điểm N nằm giữa M và P C. Điểm P nằm giữa M và N D. Không có điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại Hướng dẫn Chọn C. - Nếu điểm M nằm giữa hai điểm N và P thì ta có : MN MP NP   Thay số ta có : 9 6 3    vô lí. - Nếu điểm N nằm giữa hai điểm M và P thì ta có : MN NP MP   Thay số ta có : 9 3 6    vô lí. NHÓM TOÁN VD – VDC - THCS - Nếu điểm P nằm giữa hai điểm M và N thì ta có : MP PN MN   Thay số ta có : 6 3 9    kết quả đúng. Vậy, điểm P nằm giữa hai điểm M và N . Câu 49. Cho điểm M nằm giữa 2 điểm A và B. Biết AM cm MB cm   3 , 4 . Tính độ dài đoạn thẳng AB? A. 1cm B.12cm C.7cm D.0cm Hướng dẫn Chọn C. Vì M nằm giữa A và B nên: AB AM MB cm cm cm      3 4 7 . Câu 50. Cho điểm M nằm giữa 2 điểm A và B. Biết AB cm MB cm   8 , 3 . Tính độ dài đoạn thẳng AM? A. 5cm B.11cm C.1cm D.4cm Hướng dẫn Chọn A. Vì M nằm giữa 2 điểm A và B nên MA MB AB AM AB MB cm         8 3 5 Câu 51. Cho điểm A thuộc tia Ox sao cho OA cm  3,5 . Trên tia đối của tia Ox lấy điểm B sao cho OB cm 1,5 . Tính độ dài đoạn thẳng AB? A. 2cm B.3cm C.4cm D.5cm Hướng dẫn Chọn D. Vì O nằm giữa 2 điểm A và B (do 2 tia OA,OB là 2 tia đối nhau) nên OA OB AB AB cm       3,5 1,5 5 . Câu 52. Cho điểm M thuộc tia Ax sao cho AM cm  4 . Trên tia đối của tia Ax lấy điểm N sao cho AN=2cm. Tính độ dài đoạn MN? A. 1cm B.6cm C.10cm D.2cm Hướng dẫn Chọn B. Vì A nằm giữa 2 điểm M và N( do M và N thuộc 2 tia đối nhau gốc A) nên AM AN MN MN cm       4 2 6 Câu 53. Trên tia Ox lấy 3 điểm A, B, C sao cho OA=2cm, OB=5cm, OC=8cm. So sánh BA và BC? A. BA BC  B. BA BC  C. BA BC  D.Không so sánh được NHÓM TOÁN VD – VDC - THCS Hướng dẫn Chọn C. Tính AB=OB-OA=3cm, BC=OC-OB=3cm Câu 54. Cho 20 điểm trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng. Biết cứ 2 điểm nối với nhau được một đoạn thẳng. Hỏi vẽ được tất cả bao nhiêu đoạn thẳng? A. 160 B.170 C.180 D.190 Hướng dẫn Chọn D. Ta áp dụng công thức tính số đoạn thẳng  1 20.19: 2 190 2 n n    (đoạn thẳng) Câu 55. Cho n điểm phân biệt. Cứ 2 điểm phân biệt ta kẻ được 1 đoạn thẳng. Trong n điểm không có 3 điểm nào thẳng hàng. Tính n biết vẽ được 276 đoạn thẳng. A. 24 B.48 C.42 D.84 Hướng dẫn Chọn A. Ta áp dụng công thức tính số đoạn thẳng  1 276 24 2 n n n     Câu 56. Trên tia Ox lấy 2 điểm M,N sao cho OM=3cm, ON=7cm. Lấy điểm P sao cho MP=2cm. Tính PN? A. 6cm hoặc 2cm B.6cm hoặc 3cm C.5cm hoặc 2cm D.6cm hoặc 4cm Hướng dẫn Chọn A. Có 2 trường hợp xảy ra là điểm P nằm bên trái và điểm P nằm bên phải của điểm M Câu 57. Trên đường thẳng a lấy 4 điểm M,N,P,Q theo thứ tự đó. Biết MN=2cm, MQ=5cm, NP=1cm. Tìm các cặp đoạn thẳng bằng nhau A. MP PQ  B. MP NQ  C. MN PQ  D.Cả B&C đều đúng Hướng dẫn Chọn D. Ta lần lượt tính độ dài các đoạn thẳng MP, MN, PQ. Câu 58. Cho điểm O thuộc đường thẳng xy. Trên tia Ox lấy điểm A sao cho OA=2cm. Trên tia Oy lấy điểm B sao cho OB=3cm. Tính độ dài đoạm thẳng AB? A. 1cm B.5cm C.10cm D.2cm NHÓM TOÁN VD – VDC - THCS Hướng dẫn Chọn B. Vì O xy  nên Ox,Oy là 2 tia đối nhau Có điểm O nằm giữa 2 điểm A và B( A,B thuộc 2 tia đối nhau gốc O) OA OB AB AB cm       3 2 5 Câu 59. Điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB khi và chỉ khi A. MA MB  . B. AM MB AB   . C. 1 2 AM MB AB   . D. 1 2 MA AB  . Hướng dẫn Chọn C. Điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB khi và chỉ khi 2 AB MA MB   . Câu 60. Cho điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB và MA  5cm . Khi đó độ dài của đoạn thẳng AB bằng ? A. 5cm. B. 10cm. C. 25cm. D. 2,5cm. Hướng dẫn Chọn B. Vì M là trung điểm của đoạn thẳng AB nên AB MA     2 2 5 10 cm . Câu 61. Cho đoạn thẳng AB  6cm . Điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB thì độ dài của đoạn thẳng MA bằng ? A. 3cm . B. 6cm. C. 12cm. D. 36cm. Hướng dẫn Chọn A. Vì M là trung điểm của đoạn thẳng AB nên 6: 2 3 cm  2 AB MA MB     . Câu 62. Cho điểm O nằm trên đường thẳng xy . Trên tia Ox lấy điểm A sao cho OA cm  5 ; trên tia Oy lấy điểm B sao cho OB  6cm . Gọi I K, lần lượt là trung điểm của OA và OB . Tính IK ? A. 4cm . B. 4,5cm. C. 5cm. D. 5,5cm . Hướng dẫn Chọn D. NHÓM TOÁN VD – VDC - THCS Vì K là trung điểm của OB nên KO KB OB     : 2 6 : 2 3 cm . Vì I là trung điểm của OA nên IO IA OA     : 2 5: 2 2,5 cm . Do I và K thuộc 2 tia đối nhau gốc O nên O nằm giữa I và K       IK IO OK 2,5 3 5,5 cm . Câu 63. Trên tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho OA  3cm, OB  6cm . Chọn khẳng định sai? A. Điểm A nằm giữa hai điểm O và B. B. Điểm A là trung điểm của OB . C. Điểm O là trung điểm của AB . D. OA OB   3cm. Hướng dẫn Chọn C. Vì OA OB   3cm 6cm nên điểm A nằm giữa hai điểm O và B. Do đó AB OB OA      6 3 3 cm  . Suy ra A là trung điểm của đoạn thẳng OB . Câu 64. Cho đoạn thẳng AB . Gọi M và N lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng AB và AM . Giả sử AN 1,5cm . Khi đó đoạn thẳng AB có độ dài là? A. 1,5cm. B. 3cm . C. 4,5cm. D. 6cm. Hướng dẫn Chọn D. Vì N là trung điểm của AM nên AM AN     2 2 1,5 3 cm  . Tương tự, M là trung điểm của AB nên AB AM     2 2 3 6 cm . y x 5cm 6cm B K O I A x 3cm 6cm B A O 1,5cm N M A B NHÓM TOÁN VD – VDC - THCS Câu 65. Cho đoạn thẳng AB  8cm . Gọi I và K lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng AB và AI . Đoạn thẳng IK có độ dài bằng A. 8cm . B. 6cm. C. 4cm . D. 2cm . Hướng dẫn Chọn D. Theo đề bài, ta có   1 1 1 1 8 2 cm 2 2 2 4 IK AI AB       . Câu 66. Cho đoạn thẳng AB 14cm . Trên tia AB lấy điểm M sao cho AM  7cm . Chọn câu sai? A. M nằm giữa A và B. B. AM BM   7cm. C. BM AB  . D. M là trung điểm của AB. Hướng dẫn Chọn C. Vì M nằm giữa hai điểm A và B vì AM AB   7cm 14cm nên MB AB AM      14 7 7 cm  .    MA MB 7cm . Do đó M là trung điểm của đoạn thẳng AB . Câu 67. Trên tia Ox lấy các điểm A B, sao cho OA  2cm, OB  5cm . Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng OB . Tính độ dài đoạn thẳng AM A. 0,5cm. B. 1cm. C. 1,5cm. D. 2cm . Hướng dẫn Chọn A. Vì M là trung điểm của OB nên OM OB    : 2 5: 2 2,5 cm . Do điểm A nằm giữa hai điểm O và M OA OM   nên 8cm K I A B 7cm 14cm M A B x 2cm 5cm A M B O NHÓM TOÁN VD – VDC - THCS AM OM OA      2,5 2 0,5 cm . Câu 68. Cho đoạn thẳng AB a  2 . Điểm O nằm giữa hai điểm A và B. Gọi M và N theo thứ tự là trung điểm của OA và OB . Độ dài đoạn thẳng MN bằng A. 0,5a . B. a . C. 1,5a . D. 2a . Hướng dẫn Chọn A. Vì N là trung điểm của OB nên 2 OB ON  . Vì M là trung điểm của OA nên 2 OA OM  . Do M và N thuộc 2 tia đối nhau gốc O nên O nằm giữa M và N 0,5 2 2 2 2 OA OB AB a         MN MO ON a . Câu 69. Cho đoạn thẳng AB cm 20  . Trên AB lấy điểm C bất kì, gọi M N, lần lượt là trung điểm AC BC , . Tính MN ? A. MN cm  8 B. MN cm  9 C. MN cm 10 D. MN cm 10,5 Hướng dẫn Chọn C 2 2 2 2 AC AB CB AB CB MC      2 CB CN  20 10 2 2 2 2 2 AB CB CB AB MC MC CN cm         Câu 70. Cho đoạn thẳng AB , gọi M1 là trung điểm AB , M2 là trung điểm M B1 , …. Biết 2019 BM cm  2 . Tính AB và 2019 ? AM A. 2017 2017 2019 AB AM    2 , 2 2 B. 2018 2018 2019 2 , 2 2 AB AM    C. 2019 2019 2019 AB AM    2 , 2 2 D. 2020 2020 2019 AB AM    2 , 2 2 Hướng dẫn a B N O M A NHÓM TOÁN VD – VDC - THCS Chọn D 2020 1 2 3 2019 2 3 2019 ; ; . Nên 2 2 2 2 2 2 AB AB AB AB BM BM BM BM AB        2020 2019 2019 AM AB BM     2 2 Câu 71. Cho đoạn thẳng MN cm  280 , Gọi E1 là trung điểm 2 MN E, là trung điểm EM1 .........Tính độ dài đoạn EE1 80 A. 1 80 80 280 280 2 2 E E   B. 1 80 2 80 280 280 2 2 E E   C. 1 80 3 80 280 280 2 2 E E   D. 1 80 4 80 280 280 2 2 E E   Hướng dẫn Chọn A Ta có: 1 2 3 2 3 ; ; 2 2 2 MN MN MN E N E N E N    80 1 80 80 80 280 280 Nên ; ; ; 2 2 2 MN E N E N E N     Câu 72. Cho đoạn thẳng AA0 gọi A1 là trung điểm AA0 , A2 là trung điểm AA1 ...... 0 0 0 1 2 9 Tính AA AA AA AA AA AA   A. 2 3 7 2 2 2 2    B. 2 3 8 2 2 2 2    C. 2 3 9 2 2 2 2    D. 2 3 10 2 2 2 2    Hướng dẫn Chọn C 0 0 0 0 0 2 2 3 9 1 2 1 2 9 2; 2 ; 2 2 2 2 AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA         Câu 73. Cho đoạn thẳng AB cm 10 . Trên đoạn thẳng AB lấy hai điểm M và N sao cho AM BN cm  14 . Tính MN ? A. MN cm  4 B. MN cm  5 C. MN cm  6 D. 7 MN cm  Hướng dẫn Chọn A Ta có BN BM MN   Suy ra 14 14 10 4          AM BN AM BN MN MN cm NHÓM TOÁN VD – VDC - THCS Câu 74. Cho đoạn thẳng AB . Gọi O là điểm bất kì nằm giữa hai điểm A và B . Lấy điểm M và N lần lượt là trung điểm OA và OB . Biết MN cm  3 . Tính AB ?. A. MN cm  3 B. MN cm  6 C. MN cm  9 D MN cm 12 . Hướng dẫn Chọn B Tương tự câu 1: 2 6 2 AB NM AB MN cm    