Học toán online cùng thầy Trần Hữu Hiếu Hotline: 091.269.8216 22 ĐỀ SỐ 11: Câu 1. Viết số thích hợp vào ô trống: (2 điểm) Số hạng 38 15 25 Số hạng 27 25 32 Tổng 60 82 Số bị trừ 11 64 90 Số trừ 4 34 Hiệu 15 34 38 Câu 2. Tính: (3 điểm) a. 72 – 36 + 24 = ..................................... b. 36 + 24 – 18 = ............................................. ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... Câu 3. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng: (1 điểm) Số hình tứ giác trong hình vẽ là: A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Câu 4. Bình cân nặng 28 kg, An nhẹ hơn Bình 4 kg. Hỏi An nặng bao nhiêu ki lô gam? (2 điểm) Bài giải ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... Câu 5. Điền số thích hợp vào chỗ chấm: (1 điểm) a. Một ngày có ………. giờ Học toán online cùng thầy Trần Hữu Hiếu Hotline: 091.269.8216 23 b. 15 giờ hay ………. giờ chiều c. Từ 7 giờ sáng đến 10 giờ sáng cùng ngày là ………. giờ. Câu 6. Tính nhanh: (1 điểm) 10 – 9 + 8 – 7 + 6 – 5 + 4 – 3 + 2 – 1