1. Xóa màn hình (ClearScreen - CLS)
    Cú pháp: CLS    

    

2. Gõ lệnh để biết phiên bản windows

<p>C:\>wmic os get osarchitecture
OSArchitecture
64-bit
C:\>
</p>


3. Xem phiên bản MS-DOS hiện tại 
    Cú pháp: VER

   


4. Xem ổ cứng hiện tại 
    Cú pháp: VOL

   5. Dấu đợi lệnh (PROMPT)
Cú pháp: PROMPT [$text]

Ghi chú:
- Lệnh này định dạng lại dấu đợi lệnh của MS-DOS theo ý riêng của người sử
dụng.
- $text là chuỗi các ký tự liên tiếp nhau, trước mỗi ký tự có ký hiệu $
$P : ổ đĩa và thư mục hiện hành
$G : dấu >
$L : dấu <
$Q : dấu =
$T : giờ hiện hành
$D : ngày hiện hành
$N : ổ đĩa hiện hành
$V : phiên bản của MS-DOS
$_ : xuống hàng
* Xem và chỉnh thời gian (TIME)
Cú pháp: TIME [hh🇲🇲ss]
Ghi chú:
- Sau khi Enter, trên màn hình sẽ xuất hiện giờ phút giây hiện tại của hệ thống.
Ví dụ 4.5: TIME
Current Time is 9 : 30 : 15
Enter new time : _
- Nếu không cần thay đổi thời gian, ta nhấn Enter để xác nhận.
- Muốn chỉnh thời gian, ta nhập giờ : phút : giây phù hợp tại vị trí con trỏ.

* Xem và chỉnh ngày tháng (DATE)
Cú pháp: DATE [mm-dd-yy]
Ghi chú:
- Sau khi gõ Enter, trên màn hình sẽ hiện ngày tháng năm hiện tại của hệ thống.
- Kiểu ngày tháng năm do người sử dụng thiết lập.
Ví dụ 4.6: DATE
Current date is Sun 09-15-96
Enter new date (mm-dd-yy) : _
- Nếu không muốn thay đổi ngày tháng của hệ thống, ta gõ Enter để xác nhận.
- Nếu muốn thay đổi ngày tháng, ta gõ theo thứ tự số : tháng-ngày-năm
Lưu ý: khi gõ sai, máy sẽ báo : Invalid date (ngày tháng không hợp lệ). Khi đó ngày tháng của hệ thống vẫn giữ nguyên và ta phải dùng lệnh DATE để nhập lại ngày tháng cho hệ thống.
Các máy tính Pentium hiện nay đều thể hiện phần năm là 4 con số, ví dụ :
Current date is Fri 08-04-2000
b. Lệnh ngoại trú ( external command)
Lệnh ngoại trú cũng là những lệnh chứa các chức năng nào đó của điều hành nhưng ít được sử dụng hơn lệnh nội trú nên được để trên đĩa hay thư mục riêng để đỡ tốn bộ nhớ. Các lệnh ngoại trú phải được nạp từ đĩa vào trong bộ nhớ mới chạy được. Khi thực hiện xong câu lệnh, vùng bộ nhớ có chứa câu lệnh ngoại trú đó sẽ bị thu hồi. Các tập lệnh ngoại trú có phần mở rộng là EXE hay COM hoặc BAT. Khi gọi lệnh mà máy không tìm thấy trên màn hình hình sẽ xuất hiện câu báo lỗi Bad command or file name (Sai lệnh hoặc không có tên tập tin). Các lệnh ngoại trú như:
• Các lệnh liên quan đến ổ đĩa: FORMAT, LABEL, CHKDSK, DISKCOPY, ...
• Các lệnh liên quan đến tổ chức hệ thống: SYS, TREE, DELTREE, ...
• Các lệnh liên quan đến tập tin: UNDELETE, ATTRIB, FIND, ...
• Các lệnh khác: PRINT, GRAPHICS, SORT, ...
Một số lệnh ngọai trú thường dùng: