Đề 18.Trường THCS Huỳnh Khương Ninh –TPHCM Bài 1: (2 đ) Thực hiên phép tính: a) ( x x x x + + 3 – 3 – – 2 5 )( ) ( )( ) b) ( ) ( ) ( ) 3 2 8 1 : 4 2 1 – – 5 x x x x − + + Bài 2: (3 đ) Phân tích đa thức thành nhân tử a) 2 x xy x y – 3 – 3 + b) 2 2 x y xy – 25 9 – 6 + c) 2 x x – 3 –10 Bài 3: (2đ) Tìm x biết: a) ( ) ( ) 2 x x x − − = 5 – 8 0 b) 2 x x – 9 5 15 = + Bài 4: (2đ ) Cho hai biểu thức: 3 2 A n n = + + 3 10 4 và B n = + 3 1. Tìm số nguyên n để giá trị của biểu thức A chia hết cho giá trị của biểu thức B. Bài 5: (1đ) Tính giá trị của biểu thức: 6 4 3 2 M x x x x x = + + – 2 – biết 3 x x – 8 = .