Đề 19.Trường THCS Trần Văn Ơn –TPHCM Bài 1:(3đ) Thực hiện các phép tính a) ( ) 2 2 − + − 4 2 3 x x x b) ( )( ) 2 2 3 2 2 3 1 x x x + − + c) ( )3 − − 2 2 1 x Bài 2:(3đ) Phân tích đa thức thành nhân tửa) 3 2 2 3 5 10 5 a b a b ab − + b) ( ) ( ) ( ) 2 2 2 3 3 2 6 2 4 2 x y x x y x x y x − − − + − c) 8 x −1 Bài 3:(3đ) Tìm x,.\ biết: a) 3 – 2 – 3 2 –1 7 x x x x ( ) ( + = )( ) b) ( )2 − + = − 3 3 1 12 x Bài 4: (1đ) Chứng minh các biểu thức sau không phụ thuộc vào biến số x: ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )