Đề 21.Trường THCS Võ Trường Toản Trường THCS Võ Trường Toản –TPHCM Bài 1 ( 3đ) Thực hiện các phép tính: a) 2 3 7 3 1 – 6 x x x x ( + + + ) ( )( ) b) ( )( ) ( )2 5 4 5 4 – 4 – 3 − + x x x c) ( ) ( ) 3 2 2 3 – 2 : 2 x x x x + + + Bài 2 ( 3đ ): Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: a) 2 2 3 2 4 20 16 x y x y xy + − b) 3 2 x x x – 3 – 3 + c) 2 2 2 x xy z y – 2 – + Bài 3 (3đ): Tìm x, biết: a) ( ) ( ) 2 x x x – 8 – 4 0 + = b) ( )( ) 2 x x x – 25 3 5 – = + c) x x x ( − + + = 4 10 5 0 ) Bài 4 (1đ): Tìm các số nguyên n để giá trị của biểu thức ( ) 3 2 3 10 – 8 n n + chia hết cho giá trị của biểu thức (3 1 n + ) .